efektum
Będzie nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Ile wyniesie? 2023-05-26
Śląskie
Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu (24-26 maja) posłowie zajmą się projektem ustawy wprowadzającym nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Jego kwota sięgać ma od prawie 800 zł do ponad 3,1 tys. zł brutto miesięcznie.

  • Rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym przewiduje nową formę finansowej pomocy dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Świadczenie wspierające będą otrzymywać osoby z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu.
  • Wysokość tej formy wsparcia zależeć będzie od oceny według skali tzw. potrzeby wsparcia. Wynosić będzie od 794,22 zł do 3176,88 zł brutto miesięcznie.
  • Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób z niepełnosprawnościami.

Udzielenie pomocy osobom z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu

Na rozpoczynającym się w środę (24 maja) trzydniowym posiedzeniu, Sejm zajmie się między innymi rządowym projektem ustawy wprowadzającej do systemu prawnego nowy rodzaj świadczenia - świadczenie wspierające.

Projektowana ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia mającego na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami - które mają największe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu - oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

- Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób - podkreśla Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

"Świadczenie wspierające, w odróżnieniu od innych świadczeń opiekuńczych przeznaczonych dla opiekuna osoby wymagającej opieki, będzie świadczeniem kierowanym bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia będą osoby legitymujące się odpowiednim orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność oraz decyzją ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Świadczenie wspierające. Kto będzie mógł się o nie ubiegać?

Do świadczenia wspierającego będą uprawnieni obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którym na podstawie przepisów wspólnotowych (Unii Europejskiej) oraz umów międzynarodowych zostały przyznane analogiczne do posiadanych przez obywateli polskich prawa w zakresie świadczeń społecznych.

Ponadto do tego świadczenia będą uprawnieni cudzoziemcy - obywatele państw trzecich - posiadający prawo do legalnego pobytu na terytorium Polski i prawo dostępu do polskiego rynku pracy, o ile spełnią warunek zamieszkiwania na terytorium RP.

Jednocześnie projektowana ustawa warunkuje prawo do świadczenia wspierającego od zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym świadczenie to ma przysługiwać.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało osobie posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia określony w skali punktowej:

REKLAMA
  • od 1 do 3 punktów w skali potrzeby wsparcia - w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia,
  • od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia - w przypadku dzieci i osób powyżej 3. roku życia.

Decyzje ustalające poziom potrzebny wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób z niepełnosprawnością.

Wysokość świadczenia wspierającego i warunki jego przyznawania

Kwota otrzymywanego świadczenia wspierającego będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, której aktualna wysokość w roku 2023 po waloryzacji wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

Projekt ustawy zakłada, że świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości:

1. Dwukrotności renty socjalnej (czyli 3176,88 zł brutto miesięcznie) - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie:
a) 3 punktów - w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia,
b) od 90 do 100 punktów - w przypadku dzieci i osób powyżej 3. roku życia,

2. Renty socjalnej (1588,44 zł brutto miesięcznie) - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie:
a) 2 punktów w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia,
b) od 80 do 89 punktów - w przypadku dzieci i osób powyżej 3. roku życia;

3. 50 proc. renty socjalnej (794,22 zł brutto miesięcznie) - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie:
a) 1 punktu w skali potrzeby wsparcia - w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia,
b) od 70 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia - w przypadku dzieci i osób powyżej 3. roku życia.

REKLAMA

Nie jest jednak wykluczone, że powyższych progów punktowych i kwot świadczeń będzie więcej - w sześciu przedziałach od 40 proc. do 220 proc. kwoty renty socjalnej brutto.

Podczas wtorkowego (23 maja) posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny projekt ustawy o świadczeniu wspierającym wraz z licznymi rządowymi poprawkami skierowano do drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Nowe świadczenie będzie wprowadzane do systemy w trzech etapach

Przewiduje się, że świadczenie wspierające będzie wprowadzane w trzech etapach. W pierwszym roku obowiązywania ustawy, czyli w 2024 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych z najwyższym ustalonym poziomem potrzeb wsparcia (około 50 tys. osób).

W kolejnym roku obowiązywania ustawy - od 1 stycznia 2025 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeb wsparcia i obejmie kolejne 150 tys. osób.

- Natomiast od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z najniższym poziomem potrzeb wsparcia i obejmie około 300 tys. osób - podaje projektodawca w uzasadnieniu planowanych przepisów.

Ocena: 0
Wyświetleń: 560 Dodał(a): zibi2