efektum
Niepełnosprawni mogą pozyskać pieniądze z PFRON - informacja starostwa 2021-12-17
Śląskie, Raciburz
Powiat:

Starostwo
Powiatowe w Raciborzu informuje o możliwości składania wniosków o
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu wyrównywania
różnic między regionami III” w 2022 r. finansowanego ze środków PFRON.

W powiecie raciborskim istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach:
obszaru A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
obszaru
B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub
środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszaru D – likwidacja barier transportowych;
obszaru
E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących
aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
obszaru F –
tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji
infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
obszaru G
– skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na
finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych.


Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 r.:

obszar A – do 165 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia
dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów
inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej
dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby
niepełnosprawne;
obszar B – do 150 000,00 zł na likwidację barier w
urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w
zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i
komunikowania;
obszar C – do 34 000,00 zł na każde nowoutworzone
stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie
do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym
stanowisku;
obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a)
120 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”,
które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie
przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 100 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami
9-cio miejscowymi,
c) 300 000,00 zł dla autobusów;
obszar
E – do 15 000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w
sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby
niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego
projektu;
obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej
niż 15 000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w
warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub
do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na
remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury
istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
w przypadku obszaru G nie
ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w
ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi
oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Adresatami pomocy mogą być dla:


- obszaru A (zapewnienie dostępności w
wielorodzinnych budynkach mieszkalnych): zarządcy w wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych;
- obszaru B (likwidacja barier w urzędach,
placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie
umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania):
gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub
środowiskowe domy samopomocy;
- obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych): gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
- obszaru D (likwidacja barier transportowych):
a)
placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez:
organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c)
gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się
poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób
niepełnosprawnych;

- obszaru E (dofinansowanie wymaganego
wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji
osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
- obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
-
obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków
na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych) - powiaty.


Wszelkie szczegółowe zasady realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu-wraz-z-zalacznikami/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/ 


W przypadku obszarów B, C, D, F wnioski (formularze dostępne na stronie https://www.powiatraciborski.pl/main/aktualnosci_powiat/Realizacja-Programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III-finansowanego-ze-srodkow-Panstwowego-Funduszu-Rehabilitacji-Osob-Niepelnosprawnych-w-2022-roku/idn:4520.html) z
terenu powiatu raciborskiego należy składać w Starostwie Powiatowym w
Raciborzu, natomiast w przypadku obszaru A i E bezpośrednio do Oddziału
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach.

Ocena: 0
Wyświetleń: 515 Dodał(a): zibi