efektum
Zasiłek pielęgnacyjny w 2022 roku 2021-11-10
Śląskie
Zasiłek pielęgnacyjny w 2022 roku z podwyżką? Kto i jak może uzyskać wsparcie? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Zasiłek pielęgnacyjny – co to jest?

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Przyznawany jest on w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny w 2022 roku - dla kogo?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny w 2022 roku dla niepełnosprawnych

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Kolejne wyłączenie dotyczy osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i osoby, która ukończyła 75 lat. W ich przypadku zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ważne! Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny czy dodatek pielęgnacyjny?

W przypadku przyznania dodatku pielęgnacyjnego za okres, w którym został wypłacony zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2022 roku?

Ważne! Od 1 listopada 2021 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Kwota ta nie zmieniła się zatem od 1 listopada 2019 r.

Zasiłek pielęgnacyjny 2022 – podwyżka?

Ważne! Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami na 2022 rok nie jest przewidziana podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie jest corocznie waloryzowana jak ma to miejsce w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego podlega weryfikacji co 3 lata z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Próg wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Weryfikacja nie oznacza jednak obowiązkowej zmiany kwoty zasiłku.

Ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2021 r. W ramach tej weryfikacji Rada Ministrów przedstawiła Radzie Dialogu Społecznego propozycję utrzymania wysokości kwot kryteriów dochodowych i świadczeń rodzinnych na dotychczasowym poziomie. Ostatecznego rozstrzygnięcia Rada Ministrów dokonała w drodze rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2021 r. Zgodnie z rozporządzeniem wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie zmieniła się. Kolejna weryfikacja przypada na 2024 rok.

Zasiłek pielęgnacyjny – jak uzyskać?

Do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego niezbędne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami m.in. orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Ważne! Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Kto przyznaje zasiłek pielęgnacyjny?

Organem właściwym do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego jest wójtburmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się lub otrzymującej zasiłek.

Wniosek należy zatem złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Można to również zrobić online za pośrednictwem portalu Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111; ost. zm. Dz.U. z 2021 r., poz. 1162);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r., poz. 1481).

Ocena: 0
Wyświetleń: 2254 Dodał(a): zibi2