efektum
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony. 2020-11-27
Mazowieckie

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal będzie wypłacany. W grudniu rodzice i opiekunowie otrzymają kolejną transzę pomocy od państwa. Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostanie przedłużona, ale nie na długo.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 9 do 29 listopada. Z rozporządzenia rządu, które trafiło do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wynika, że kolejne świadczenie będzie wypłacane od 30 listopada do 24 grudnia 2020 roku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobierać za okres zamknięcia żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkół, placówek pobytu dziennego oraz innych placówek, do których posyłane są dzieci i niepełnosprawni dorośli, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia im opieki przez nianie, ani opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Ponadto rodzice i opiekunowie są uprawnieni do świadczenia również w przypadku ograniczenia godzin otwarcia wyżej wymienionych placówek.

- Dodatkowy okres zasiłku będzie przysługiwał także osobom uprawnionym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki. Nie ma innej możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków – można przeczytać na stronie BIP Rady Ministrów.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842). Zgodnie z w art. 4 ust. 3 Rada Ministrów może wydłużyć okres pobierania świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1-1d ustawy, wydając odpowiednie rozporządzenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać:

  • rodzice dzieci do lat 8
  • ubezpieczeni rodzice dzieci
  • rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do lat 16
  • rodzice dzieci z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do lat 18
  • rodzice osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do lat 24
  • ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą

Nie wiadomo jeszcze, co będzie z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym po świętach. Na decyzję rządu wpływ będzie miała sytuacja epidemiologiczna w kraju.

Ocena: 0
Wyświetleń: 699 Dodał(a): zibi2