efektum
Polityka prywatności

Rejestracja

Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://polskabezbarier.pl/rejestracja.php

Użytkownikiem Portalu może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończona skutecznym założeniem konta.
Dokonując rejestracji Portalu polskabezbarier.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityk Ochrony Prywatności przedstawiona w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustaw z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Droga Elektroniczna z póżniejszym zmianami.
Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika.
Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

Rejestrując się w Portalu polskabezbarier.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez polskabezbarier.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez polskabezbarier.pl, zgodnie z ustaw o świadczeniu usług droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). Użytkownik rejestrując się i zakładając w ten sposób konto w Portalu polskabezbarier.pl zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufna, do wyłącznej wiadomości użytkownika.

Konto

Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogę zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane na stałe lub tymczasowo.
Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracja serwisu. Administracja w ciągu 21 dni roboczych usunie konto. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailowa Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
Portal polskabezbarier.pl ma prawo zablokowania, b±dĽ usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

Teksty, Zdjęcia i Filmy

Wstawiając tekst lub zdjęcie lub film do portalu polskabezbarier.pl, Użytkownik oświadcza, iż:

posiada odpowiednie zgody i uprawnienia okre¶lone prawem, które pozwalaj na opublikowanie zdjęcia w Serwisie,
zapewnia że służ mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania Portalowi polskabezbarier.pl licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw przez polskabezbarier.pl zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.

Administracja Portalu ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
Portal polskabezbarier.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Portalu zdjęć/filmów. Wszelka odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
Polskabezbarier.pl oświadcza, iż nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików udostępnionych przez użytkowników w portalu polskabezbarier.pl, toteż sugeruje, by pliki majce dla użytkownika znaczenie lub jakkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezależnie od umieszczenia ich w Portalu polskabezbarier.pl. Polskabezbarier.pl nie odpowiada za szkody wynikłe z tytułu usunięcia z jakiegokolwiek powodu plików z Portalu polskabezbarier.pl (w tym z tytułu awarii, celowego usunięcia przez Administrację Portalu, usunięcia spowodowanego zaprzestaniem prowadzenia Portalu itp.).

Wiadomości Prywatne i Komentarze

Zabrania się wykorzystywania systemu Komentarzy i Prywatnych Wiadomości do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.

Portal polskabezbarier.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, nie informując o tym Użytkowników serwisu.