Ogłoszenie:

Zasiłek pielęgnacyjny 2019.

dodano: 2019.03.12 ważne do: 2025.11.23 wyświetleń: 216
Szczegóły ogłoszenia:
Świadczenia rodzinne 2019: Zasiłek pielęgnacyjny 2019. Wzrosła kwota zasiłku pielęgnacyjnego od 1.11.2018. Jaka kwota w marcu 2019? ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 2019. Kwota zasiłku wrosła od 1 listopada 2018 r. Po 12 latach niepełnosprawni otrzymali wyższy zasiłek pielęgnacyjny. O ile wzrósł zasiłek pielęgnacyjny? W I etapie - od 1.11.2018 r. - podwyżka wyniosła 31,42 zł. W drugim etapie - od. 1.11.2019 r. - kwota zasiłku pielęgnacyjnego wzrośnie o kolejne 31,42 zł. Sprawdź, ile wynosi kwota zasiłku pielęgnacyjnego w marcu 2019 r.
  Wzrost zasiłku pielęgnacyjnego. Ile dostają niepełnosprawni od 1.11.2018?

Zasiłek pielęgnacyjny od 1.11.2018 r. wynosi 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – jest to I etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

- Osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, nie muszą nic robić, aby otrzymać wyższe świadczenie - mówi Arkadiusz Kulewicz z Gdańskiego Centrum Świadczeń. - Podwyżka nastąpi automatycznie. Wcześniej wyślemy pocztą decyzję o wyższej kwocie zasiłku.

 

Ile wynosiła kwota zasiłku pielęgnacyjnego do 1 listopada 2108?

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosiła przed podwyżką 153,00 zł miesięcznie.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Co zrobić, żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Aby otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób po 16 roku życia) lub niepełnosprawności (dzieci i młodzież do 16 roku życia), należy złożyć odpowiedni wniosek w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Co należy zrobić - krok po kroku

1. Wypełnić wniosek (imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, adres zamieszkania, dane przedstawiciela ustawowego, cel uzyskania orzeczenia, uzasadnienie wniosku, informacje o tym , czy osoba ta ubiegała się poprzednio o ustalenie niepełnosprawności i czy pobiera świadczenia z ubezpieczenia społecznego, podpis osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego)

UWAGA! Są dwa typy wniosków!

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

2. Złożyć zaświadczenie lekarskie (wypełnione przez lekarza rejonowego lub lekarza specjalistę, który prowadzi leczenie) - zaświadczenie lekarskie ważne jest miesiąc

UWAGA! Są dwa typy druków zaświadczeń

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia)

Do wniosku należy załączyć kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej + kopię orzeczenia KIZ lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, bądź inne (oryginały przedstawia się lekarzowi podczas posiedzenia składu orzekającego).

3. Kompletną dokumentacje należy złożyć w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia z MZON należy stawić się na wezwanie (wnioskodawca bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego). O jego terminie jest powiadamiany najpóźniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. W szczególnych sytuacjach posiedzenie może się odbyć bez osobistego udziału wnioskodawcy (np. ze względu na jego zły stan zdrowia), jeśli przedłożona dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

5. Odebrać orzeczenie o niepełnosprawności (o stopniu niepełnosprawności) w termonie wyznaczonym podczas komisji lekarskiej.

6. Złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do organu pomocy społecznej (w zależności o miejsca zamieszkania są to: MOPS, GOPS, GOPR, Gdańskie Centrum Świadczeń itd).

Jak złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z niepełnosprawnością należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z następującymi dokumentami:

 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (matki/ojca/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego);
 • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na pobyt stały lub czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka, w przypadku składania wniosku na dziecko niepełnoletnie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń, inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z ukończeniem 75 roku życia wystarczą

 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Po złożeniu wniosku z dokumentacją, osoba ubiegająca się o zasiłek pielęgnacyjny (opiekun niepełnosprawnego, jeśli sprawa dotyczy osoby niepełnoletniej) otrzyma pocztą na wskazany adres DECYZJĘ.

Jeśli decyzja jest pozytywna, na wskazane konto co miesiąc spływać będzie kwota zasiłku pielęgnacyjnego.

Kontakt
Zasiłek pielęgnacyjny 2019.
( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.