efektum
Ulga rehabilitacyjna 2020 w PIT za 2019 rok. Jakie wydatki na cele rehabilitacyjne można odliczyć? Samochód, leki, zmiany [21.01.2020] 2020-01-22
Mazowieckie
Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2019 rok. Jak rozliczyć w 2020 roku ulgę rehabilitacyjną i wydatki na leki, na samochód, opiekę, sprzęt, rehabilitację. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną i poniesione przez ciebie wydatki na rehabilitację albo wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają cię do ulgi — to można uwzględnić ją przy obliczaniu podatku.

PIT za 2019 rok. Ulga rehabilitacyjna - kto może skorzystać w 2020 roku?

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne albo osoby, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Jeśli poniesione wydatki na rehabilitację albo wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają podatnika do ulgi — to może on uwzględnić ją przy obliczaniu podatku.


Osoba niepełnosprawna to osoba, która posiada:

 • orzeczenie o "zakwalifikowaniu" przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 roku.

PAMIĘTAJ

Osoba niepełnosprawna zaliczona do I grupy inwalidzkiej – to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna zaliczona do II grupy inwalidzkiej – to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika – to osoba niepełnosprawna, której roczny dochód nie przekracza dwunastokrotności renty socjalnej (w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego), będąca dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową. Przy czym do dochodów osoby niepełnosprawnej nie zalicza się zasiłku pielęgnacyjnego oraz alimentów na rzecz dzieci:

 • małoletnich,
 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • dorosłych do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty i przepisach o szkolnictwie wyższym obowiązujących także w innych niż Polska państwach, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub dochodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych jednolitą 19% stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

PIT za 2019 rok. Wydatki na cele rehabilitacyjne

Nie każdy wydatek dotyczący osoby niepełnosprawnej uprawnia do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jakie wydatki dają prawo do ulgi rehabilitacyjnej?

Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki, które zostały poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę.

Wydatki te muszą być wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Wydatki uprawniające do odliczeń dzielą się na:

 1. wydatki nielimitowane - odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota
 2. wydatki limitowane - kwotę przysługującego odliczenia oblicza się z uwzględnieniem „górnego” lub „dolnego” limitu kwotowego

PIT 2020 za 2019 rok. Wydatki limitowane na cele rehabilitacyjne

Do wydatków limitowanych należą:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

PIT 2020 za 2019 rok. Wydatki nielimitowane na cele rehabilitacyjne

Wydatki nielimitowane. Należą do nich wydatki poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  > osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  > osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  >na turnusie rehabilitacyjnym,
  >w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  >na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

https://nto.pl/ulga-rehabilitacyjna-2020-w-pit-za-2019-rok-jakie-wydatki-na-cele-rehabilitacyjne-mozna-odliczyc-samochod-leki-zmiany-21012020/ar/c3-13851496?fbclid=IwAR0QBK5-H0P5VEVKMcEzWUM8kwjc9ZSFXyga0siIBKu37qLepIF5QiBXN9Q%20
Ocena: 0
Wyświetleń: 414 Dodał(a): zibi2
Komentarze