efektum
W 2024 r. więcej ulg dla rodzin osób z niepełnosprawnością 2024-04-03
Śląskie
W rozliczeniu za 2023 r. rodzice wychowujący jedno dziecko z niepełnosprawnością skorzystają z ulgi rodzinnej niezależnie od tego, ile wynoszą ich dochody. Nie obowiązuje ich limit 112 tys. zł. Rozszerzony został również krąg osób uprawnionych do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej. Wydatki na cele rehabilitacyjne rozliczą także ci, którzy utrzymują niepełnosprawnego wnuka, wnuczkę, babcię lub dziadka.

Korzystne dla rodzin osób niepełnosprawnych zmiany w ustawie o PIT wprowadził od 1 lipca 2023 r. pakiet SLIM VAT 3, czyli nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1059). Mimo iż przepisy weszły w życie w trakcie ubiegłego roku, mają zastosowanie do dochodów osiągniętych od początku 2023 r. Wykazuje się w deklaracjach za 2023 r., składanych do końca kwietnia 2024 r.

- Likwidujemy limit dochodowy dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością. W ten sposób, umożliwimy skorzystanie z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, z ulgi tej nie mogli korzystać. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia 2023 rok – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Preferencja dla jedynaków z niepełnosprawnością
Innymi słowy, z ulgi rodzinnej skorzystają wszyscy rodzice wychowujący jedno dziecko z niepełnosprawnością, niezależnie od ich dochodów.

Jak zauważa Mariusz Makowski, doradca podatkowy, ustawa o PIT od kilku lat ograniczała prawo do ulgi rodzinnej w przypadku, gdy rodzice mają tylko jedno dziecko. Nie miało znaczenia, czy jest to dziecko niepełnosprawne.

Dotychczas rodzice jedynaków mogli korzystać z ulgi, pod warunkiem, że ich dochody nie przekroczyły w trakcie roku:

112 tys. zł łącznie – w przypadku osób pozostających cały rok w związku małżeńskim;
112 tys. zł w przypadku samotnego rodzica;
po 56 tys. zł – w przypadku rodziców niepozostających cały rok w związku małżeńskim.
Tymczasem rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci od początku korzystają z preferencji niezależnie od tego, ile wynoszą ich zarobki. Według ustawodawcy, tak sformułowane przepisy miały zachęcać do powiększania rodziny.

Zmiana w rozliczeniu za 2023 r. polega na tym, że w art. 27f ustawy o PIT po ust. 2d dodaje się ust. 2e. Zakłada on, że limity nie dotyczą podatnika i jego małżonka, którzy wykonywali władzę, pełnili funkcję albo sprawowali opiekę w stosunku do jednego dziecka, posiadającego orzeczenie albo decyzję, o których mowa w art. 26 ust. 7d. Chodzi o dzieci posiadające:

orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
- Ograniczenie kwotowe nie będzie miało zastosowania dla rodziców dziecka niepełnosprawnego. Tym samym rodzice, którzy wychowują jedno dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości, nawet jeśli ich dochody przekraczają 112 tys. zł (lub 56 tys. zł) rocznie – mówi Mariusz Makowski.

Ulga na dziadka i wnuczka
W rozliczeniu za 2023 r. obowiązują również zmiany w uldze rehabilitacyjnej, korzystne również dla osób utrzymujących niepełnosprawnych krewnych.

- Rozszerzamy katalog osób z niepełnosprawnością, który pozwala podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby. Dzięki tej zmianie podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, jeżeli niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek pozostaje na jego utrzymaniu. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za 2023 rok -  informuje resort finansów.

Mariusz Makowski wyjaśnia, że z ulgi rehabilitacyjnej mogą zarówno korzystać podatnicy, którzy sami są osobami niepełnosprawnymi, jak też ci podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Zmiana wprowadzana w rozliczeniu za 2023 r. dotyczy tych drugich.

Dotychczas prawo do ulgi miał podatnik, na którego utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne:

współmałżonek,
dzieci własne i przysposobione,
dzieci obce przyjęte na wychowanie,
pasierbowie,
rodzice,
rodzice współmałżonka,
rodzeństwo,
ojczym,
macocha,
zięciowie i synowe
- jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

W rozliczeniu za 2023 r. rozszerzono katalog osób niepełnosprawnych, które są uważane za pozostające na utrzymaniu podatnika. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 26 ust. 7e ustawy o PIT prawo do ulgi będzie miał podatnik, na którego utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne:

osoba będąca w stosunku do podatnika lub jego małżonka osobą zaliczoną do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
 lub dziecko obce przyjęte na wychowanie przez podatnika lub jego małżonka
- pod warunkiem że uzyskane w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. W grudniu 2023 r. będzie to 19 061,28 zł (12 x 1588,44 zł). Do tego limitu nie zalicza się: zasiłku pielęgnacyjnego, alimentów na rzecz dzieci, dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz świadczenia uzupełniającego, otrzymanego na podstawie przepisów o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Nie wlicza się też dodatku węglowego i dodatku elektrycznego.

Do I grupy podatkowej zaliczamy: małżonka, zstępnych (czyli dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

- Porównując więc katalog osób uważanych za będące na utrzymaniu podatnika można zauważyć, że rozszerzono ten katalog o osoby będące rodziną małżonka (np. rodzeństwo małżonka, dziadków czy pradziadków małżonka). Zmiana nie jest więc jakąś dużą nowelizacją - mówi Mariusz Makowski.

Ulgi można łączyć
- To niewątpliwie zmiany oczekiwane przez rodziny osób niepełnosprawnych. Warto też zauważyć, że podatnicy wychowujący niepełnosprawne dziecko mogą łączyć dwie ulgi. Jeśli spełniają warunki, odliczą od podatku ulgę rodzinną, a od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne. Muszą jednak zwrócić uwagę na odmienne kryteria stosowania tych ulg - mówi Agata Malicka, współwłaścicielka biura rachunkowego.

Wyjaśnia, że ulgę rodzinną odlicza się od podatku, a jej wysokość zależy od liczby dzieci. Rodzice jedynaków odliczą 1112,04 zł. Co istotne, w przypadku dziecka niepełnosprawnego z ulgi rodzinnej można korzystać bez względu na jego wiek oraz bez względu na jego zarobki.

Ulgę rehabilitacyjną odlicza się z kolei od dochodu, a jej wysokość zależy przede wszystkim od wysokości poniesionych wydatków. Niektóre z nich można odliczać bez limitu, w faktycznie poniesionej wysokości, np. wydatki na dostosowanie mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Inne są limitowane - np. na leki można odliczyć nadwyżkę ponad kwotę 100 zł miesięcznie, a na używanie samochodu osobowego - do limitu 2280 zł rocznie. Jednak w tym przypadku zarobki dziecka nie mogą przekroczyć limitu (w rozliczeniu za 2023 r. 19 061,28 zł).

Ocena: 0
Wyświetleń: 490 Dodał(a): zibi2