efektum
Czy cudzoziemcy mogą wnioskować o świadczenie wspierające? 2024-01-31
Śląskie

Od stycznia tego roku osoby z niepełnosprawnością mogą starać się o świadczenie wspierające. Z nowej formy wsparcia mogą skorzystać osoby po ukończeniu 18. roku życia. Świadczenie przyznaje i wypłaca ZUS, jednak najpierw trzeba uzyskać decyzję ostateczną z wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON).

Po świadczenie wspierające będą mogli sięgać obywatele polscy zamieszkujący na terytorium Polski. Czy wsparcie należy się również cudzoziemcom?

- O świadczenie wspierające będą mogli wnioskować obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej, ponadto Islandii, Norwegii i Liechtensteinu oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Dodatkowo taką opcję mają obywatele Wielkiej Brytanii, do których ma zastosowanie umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Beneficjentami wsparcia mogą być również pozostali cudzoziemcy, o ile mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy w Polsce i posiadają na przykład kartę pobytu
z adnotacją „dostęp do rynku pracy” bądź kartę stałego pobytu.

Osoby z niepełnosprawnością, które nie są obywatelami polskimi bądź państwa UE/EFTA do wniosku o świadczenie wspierające są zobligowane dołączyć skan dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce i dostęp do rynku pracy czyli m.in.:

  • karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
  • karta pobytu z adnotacją „ICT”,
  • dokument pobytowy z adnotacją „Naukowiec” lub wiza długoterminowa z adnotacją „Naukowiec”,
  • karta pobytu z adnotacją „Niebieska karta UE”,
  • karta pobytu członka obywatela UE,
  • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Podczas wypełniania wniosku o świadczenie wspierające osoba zainteresowana oświadcza, że nie ma uprawnień do świadczenia o podobnym charakterze za granicą, które jest wypłacane osobie z niepełnosprawnością lub na osobę z niepełnosprawnością innej osobie, na pokrycie wydatków związanych z opieką.

Obywatele Ukrainy, których pobyt uznawany jest za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie są uprawnieni do świadczenia wspierającego.

ZUS przypomina, że wniosek o świadczenie wspierające może złożyć osoba z niepełnosprawnością, pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością i przedstawiciel ustawowy działający w imieniu osoby z niepełnosprawnością (np. opiekun prawny).

Wniosek należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem :

  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
  • portalu Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej.

Jeśli wniosek zostanie zgłoszony przez bank lub portal Emp@tia, w osoba wnioskująca nie ma profilu na PUE ZUS, to Zakład automatycznie założy taki profil na podstawie danych z wniosku.

Ocena: 0
Wyświetleń: 201 Dodał(a): zibi2