efektum
Od marca 2024 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z 500,00 zł świadczenia uzupełniającego. 2024-01-29
Śląskie
Od marca 2024 r. wzrośnie próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego nazywanego też 500 plus dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Tym samym powiększy się grupa osób, które będą mogły z niego skorzystać.

Kto ma prawo do świadczenia uzupełniającego?

Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Świadczenie przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:
1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby je otrzymać, należy mieć ukończone 18 lat i mieć stwierdzoną niezdolność do samodzielnej egzystencji. Stwierdzenie to może wynikać z orzeczenia o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
3) całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
4) całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony jest brak prawa do emerytury albo renty, a także do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń), czy też do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo prawo do tych świadczeń przy ich łącznej wysokości brutto nieprzekraczającej 2157,80 zł.
 

Dlaczego więcej osób uzyska od marca 2024 r. prawo do świadczenia uzupełniającego?

To właśnie ta kwota jest kluczem do twierdzenia, że od marca 2024 r. więcej osób będzie mogło skorzystać z prawa do świadczenia uzupełniającego. Podlega ona bowiem podwyższeniu w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a Prezes ZUS ogłasza w formie komunikatu, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, uwzględnianą od tego terminu kwotę miesięczną uprawniającą do świadczenia uzupełniającego. Kwota ta od 1 marca 2024 r. będzie więc obowiązywała w zwaloryzowanej wysokości, a jej podwyższenie sprawi, że ze świadczenia będzie mogła skorzystać większa grupa osób niż dotychczas.

 Zobacz również:

Jak uzyskać prawo do zasiłku uzupełniającego?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek. Składa się go w placówce ZUS na druku ESUN. Decyzja w sprawie zostanie wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być np. uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Osoby posiadające prawo do emerytury albo renty, a także do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego, czy też do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, muszą pamiętać, że łączna kwota świadczenia uzupełniającego i tych świadczeń nie może co do zasady przekroczyć 2157,80 zł miesięcznie (a od marca 2024 r. zwaloryzowanej kwoty ogłoszonej przez Prezesa ZUS). Oznacza to, że w przypadku osób pobierających te świadczenia, których łączna kwota brutto wynosi więcej niż 1657,80 zł, i jednocześnie nie przekracza 2157,80 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego zostanie odpowiednio obniżona.

Podstawa prawna
ustawa z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 156 ze zm.)

Ocena: 0
Wyświetleń: 188 Dodał(a): zibi2