efektum
Świadczenie pielęgnacyjne 2024 - waloryzacja. Jaka podwyżka w przyszłym roku? Ile będzie wynosić świadczenie pielęgnacyjne? 2023-09-27
Śląskie
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie opiekującej się nad młodym podopiecznym z niepełnosprawnością – w wieku do 18. lat, a w przypadku pobierania nauki – do ukończenia 25. roku życia. Od 1 stycznia 2024 r. osoby pobierające to świadczenie czekają duże zmiany. Kto i jak na nich skorzysta?

Zasiłek pielęgnacyjny bez rezygnacji z pracyWyższe świadczenie w przypadku większej liczby dzieciŚwiadczenie pielęgnacyjne 2024: wersje do wyboruW Dzienniku Ustaw z dnia 26 lipca 2023 r. w poz. 1429 ukazała się ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Poza wprowadzeniem nowego świadczenia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, nowelizuje ona ponadto przepisy o zasiłku pielęgnacyjnym, uregulowane w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - zmianom w tej drugiej ustawie poświęcony jest art. 43.

Nowe zasady korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego będą obowiązywały od 1stycznia 2024 roku.Świadczenie wspierające 2024 - ustawa podpisana! Dla kogo?Zasiłek pielęgnacyjny bez rezygnacji z pracyNowa ustawa wprowadza ważne zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez jakiegokolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Ponadto pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie miało żadnego wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. O świadczenie pielęgnacyjne będą mogły się również ubiegać wszystkie rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek pieczy zastępczej.

Wynika do z dodanego do ustawy o świadczeniach rodzinnych art. 17ba o następującej treści:„Osoba otrzymująca specjalny zasiłek opiekuńczy na zasadach określonych w art. 16a ust. 7a albo świadczenie pielęgnacyjne na zasadach określonych w art. 17 ust. 4a nie traci prawa odpowiednio do specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego pomimo podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub ustalenia tej osobie prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.”

Wyższe świadczenie w przypadku większej liczby dzieciWażną zmianą jest także wprowadzenie wyższej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością – realizując kolejny postulat opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą jeśli rodzic lub opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100% na drugie i na każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami.

Co ważne, ubieganie się o świadczenie pielęgnacyjne nie łączy się z koniecznością uzyskania żadnych nowych decyzji przez osobę z niepełnosprawnością – tak jak dotychczas istotne będzie wyłącznie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami (dla dzieci) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym (dla osób 16-18 lat).

W każdym przypadku dotyczy osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Ocena: 0
Wyświetleń: 506 Dodał(a): zibi2