efektum
Nowe dodatki do emerytur 2023. 500 plus dla seniora, zasiłek pielęgnacyjny i inne świadczenia 2023-03-03
Śląskie
Nie tylko coroczna waloryzacja świadczenia, 13. i 14. emerytura czy niższy podatek dochodowy zwiększają budżet seniorów w 2022 roku. Dodatki do emerytury, zasiłki z pomocy społecznej oraz inne świadczenia mogą zasilić finanse seniora nawet o kilkaset złotych. Przysługują one tylko emerytom i rencistom, spełniającym określone wymagania. Wyjaśniamy, kto może z nich skorzystać i na jakich warunkach.
Jaka będzie uchwalona waloryzacja dodatków do emerytury w 2023 r.?Dofinansowanie do dekodera i telewizoraDo odbioru telewizji w standardzie DVB-T2/HEVC konieczne jest posiadanie nowoczesnego telewizora bądź dekodera. Jeśli nie masz pieniędzy na zakup odbiornika w nowym standardzie, możesz złożyć wniosek o dofinansowanie przygotowane przez rząd. Wnioski obsługuje Poczta Polska. Można je złożyć online lub na poczcie. Od 30 marca tego roku dofinansowanie do zakupu odbiorników cyfrowych uzależnione jest od rodzaju odbiornika i wynosi 250 zł w przypadku telewizora i 100 zł w przypadku dekodera.
Zobacz także: 350 zł na zakup TV i dekodera. Sprawdź, jak otrzymać pieniądze
500+ dla małżeństw z 50-letnim stażemW czerwcu tego roku do Sejmu trafiła petycja z pomysłem, aby przyznawać małżeństwom świadczenie 500 plus. Nie otrzymałaby go jednak każda para po ślubie, jest jeden konieczny warunek - co najmniej 40-letni staż małżeński. Obecnie petycja zakłada wprowadzenie stałego zasiłku dla małżeństw, których staż wynosi 50 lat i więcej.

Po 50 latach małżeństwa – 500 zł, po 55 latach – 550 zł, a po 60 latach – 600 zł. Wdowcy mogliby liczyć, zgodnie z pomysłem, na dodatek dożywotnio.
Autorzy petycji piszą w piśmie np. o trudnej sytuacji seniorów, wysokich kosztach lekarstw, higieny osobistej czy żywności. Posłowie z sejmowej komisji petycji zwrócili się do minister Marleny Maląg o zajęcie stanowiska w kwestii pomysłu na nowe świadczenie. Niezbędne jest bowiem ustalenie, ile w Polsce jest małżeństw ze stażem wieloletnim i ile taki projekt kosztowałby budżet państwa. Odpowiedź jest w gestii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Następnie należy przygotować projekt odpowiedniego aktu prawnego i poddać go procedurze legislacyjnej. Na razie brak konkretnych rozwiązań, ale pomysł ma poparcie w partii rządzącej i może być procedowany jeszcze w tym roku.
Niższa 13. i 14. emerytura! Jest luka w przepisach! Emeryci stracą nawet 400 zł?
500 plus dla senioraŚwiadczenie uzupełniające 500 plus dla seniora mogą otrzymać niepełnosprawni emeryci oraz ci, którzy są chorzy i którym choroba uniemożliwia zadbanie o siebie. Wypłacane jest dożywotnio co miesiąc. Aby otrzymać świadczenie musisz złożyć wniosek w ZUS.
Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów otrzymasz, jeśli:jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji i masz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;nie masz prawa do emerytury ani renty, innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji emerytalno-rentowej oraz masz prawo do emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, ale łączna wysokość tych świadczeń do kwoty 2157,80 złDruk wniosku ESUN możesz pobrać ze strony www.zus.pl, znajdziesz go również w placówkach ZUS. We wniosku trzeba podać:
dane osobowesposób wypłaty świadczenia (na rachunek bankowy, czy za pośrednictwem poczty), jeśli nie pobierasz świadczeń w ZUS.Do wniosku dołącz koniecznie:

orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji alboorzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.Świadczenie przysługuje w wysokości 500 zł, jeśli:
nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lubmasz takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1657,80 zł brutto.Świadczenie zostanie pomniejszone według zasady złotówka za złotówkę do kwoty 2157,80 zł – powyżej 500 plus nie przysługuje.
Dodatki dla emerytów 2022/202314ZDJĘĆ200 zł do emeryturyŚwiadczenie 200+ to dodatek do emerytury dla seniora - strażaka-ochotnika lub ratownika górskiego. Dodatek jest dożywotni, przyznawany bez względu na wysokość otrzymywanej emerytury i podlega waloryzacji co trzy lata. Wypłacany jest od 15. dnia każdego miesiąca. Wniosek o jego wypłatę należy złożyć do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla siedziby odpowiedniej jednostki OSP. Do wniosku należy dołączyć:

w przypadku służby odbywającej się pomiędzy 1 stycznia 2012 roku a 31 grudnia 2021 roku - zaświadczenie wydane przez Państwową Straż Pożarną na podstawie prowadzonej dokumentacji,jeśli służba odbywała się przed 2012 rokiem potrzebne jest pisemne oświadczenie trojga świadków, przy czym jednym ze świadków powinna być osoba, która w danym okresie pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej; sporządzone na piśmie oświadczenia muszą zostać zweryfikowane i potwierdzone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.Wypłatę tego świadczenia realizuje Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.
Ryczałt energetycznyŚwiadczenie dla kombatantów, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych np. w kopalniach węgla lub kamieniołomach, wdów i wdowców mających emeryturę lub rentę po kombatantach, emerytek lub rencistek będących wdowami po żołnierzach zatrudnianych przymusowo. Wynosi 255,17 zł., które wypłacane jest co miesiąc. Należy złożyć wniosek w ZUS, dołączając do niego decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub zaświadczenie WKU, a wdowy zaświadczenie właściwego organu wojskowego.
Dodatki dla dotkniętych przez wojnęWypłacane są co miesiąc przez ZUS. Przysługują za tajne nauczanie (294,39 zł), jako dodatek do renty inwalidy wojennego (1127,12 zł) i dodatek kombatancki (294,39 zł). Żołnierzom górnikom oraz osobom deportowanym przyznaje się dodatek w wysokości 294,39 zł. Świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, w zależności od czasu trwania pracy, wynosi od 14,76 zł do 294,39 zł.

Dodatek kompensacyjnyWypłaca go ZUS osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego i ryczałtu energetycznego lub dodatku za tajne nauczanie i ryczałtu energetycznego, a także wdowom lub wdowcom po nich. Wysokość świadczenia wypłacanego co miesiąc wynosi 44,16 zł.
Ważne! Czym się różni dodatek pielęgnacyjny od zasiłku pielęgnacyjnego? Dodatek pielęgnacyjny dla seniora wypłacany jest przez ZUS, podczas gdy zasiłek pielęgnacyjny wypłaca gmina.
Dodatek kompensacyjny wynosi 15% wysokości dodatku kombatanckiego. W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego przysługuje jeden dodatek kompensacyjny.
Dodatek pielęgnacyjnyPrzysługuje emerytom lub rencistom, którzy ukończyli 75 lat lub są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji. Świadczenie wynosi 294,39 zł miesięcznie, a dla inwalidy wojennego, uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, to 441,59 zł. Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą składać wniosku – ZUS (lub KRUS) sam rozpoczyna wypłatę dodatku. Z kolei osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji otrzymają świadczenie na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.
Zasiłek pielęgnacyjnyTo świadczenie dla seniorów powyżej 75. roku życia niezdolnych do samodzielnej egzystencji ze względu na niepełnosprawność lub zaawansowany wiek. Zasiłek wynosi 294,39 zł miesięcznie. Przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie lub samodzielnym gospodarstwie. Aby go uzyskać, trzeba złożyć wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku w urzędzie gminy lub miasta, lub w ośrodku pomocy społecznej.
Ważne! Zasiłku nie dostaną osoby znajdujące się w instytucji zapewniającej całodobową opiekę (np. w domu opieki), a także ci, którzy są uprawnieni do dodatku pielęgnacyjnego.
Ocena: 0
Wyświetleń: 104 Dodał(a): zibi2