efektum
Wyższe zasiłki i świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zmieniają się stawki? 2019-12-11
Mazowieckie
Od 1 listopada zasiłek pielęgnacyjny podniesiono do 215,84. Od stycznia ma też wzrosnąć świadczenie pielęgnacyjne - do 1830 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny należy się niezależnie od dochodu rodziny niepełnosprawnemu dziecku, osobie powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia) oraz osobom powyżej 75. roku życia, o ile nie otrzymują dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niezależnie od dochodów przede wszystkim rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem (jeżeli niepełnosprawność dziecka powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia).

Opiekun dorosłej osoby z niepełnosprawnością ma prawo do zasiłku opiekuńczego lub specjalnego zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek pielęgnacyjny

Dotychczas zasiłek pielęgnacyjny wynosił 184,42 zł miesięcznie. Od 1 listopada 2019 r. wzrósł o 31,42 zł - do 215,84 zł.

Taka wysokość będzie obowiązywała do października 2021 r. Wtedy ma się odbyć weryfikacja świadczeń rodzinnych. Nie oznacza to, że od października 2021 r. zasiłek na pewno wzrośnie. Rząd może, tak jak było w przeszłości, zamrozić podwyżkę.

Świadczenie pielęgnacyjne

Obecnie świadczenie wynosi 1583 zł miesięcznie. Co roku jest waloryzowane o procentowy wskaźnik wzrostu płacy minimalnej.

Od 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna będzie wynosić 2600 zł brutto, a świadczenie wzrośnie o 247 zł - do 1830 zł.

W kolejnych latach kwoty będą wyższe, bo coraz wyższa będzie płaca minimalna. Według programu PiS w 2021 r. ma wynieść 3 tys. zł, w 2022 r. - 3350 zł, w 2023 r. - 3700 zł, a w 2024 r. - 4 tys. zł.

Zasiłki dla opiekunów

Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością mogą pobierać zasiłek opiekuńczy (620 zł miesięcznie) albo specjalny zasiłek dla opiekuna (też 620 zł miesięcznie).

Ten pierwszy jest wypłacany bezterminowo. Należy się osobom, które dostawały świadczenie pielęgnacyjne przed 2013 r., ale po wprowadzeniu ostrzejszych kryteriów im je zabrano.

O zasiłek specjalny dla opiekuna trzeba wnioskować co roku. Zostanie przyznany, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł netto.

Kwotę wylicza się na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, uwzględniając utratę i uzyskanie dochodu.

Zasiłek specjalny dostaną ci członkowie rodziny, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, i małżonkowie, jeżeli:

- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, by zająć się osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Świadczenie przedemerytalne dla opiekuna

Od 2017 roku opiekunowie osób z niepełnosprawnością mają prawo do świadczeń przedemerytalnych. Szacuje się, że z powodu zmiany przepisów w latach 2017-27 będzie mogło na nie przejść ok. 122,3 tys. osób.

Zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. poz. 1940).

Po śmierci osoby z niepełnosprawnością jej opiekun, który traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, może się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych oraz o świadczenie przedemerytalne. Musi spełnić określone warunki. Do dnia ustania prawa do świadczenia z powodu śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka, pobieranego nieprzerwanie co najmniej 365 dni, powinien udowodnić okresy uprawniające do emerytury. Muszą wynosić co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna).

Drugi wymóg to wiek – co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

Ponadto opiekun musi się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

http://wyborcza.biz/biznes/7,147582,25490605,wyzsze-zasilki-i-swiadczenia-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami.html?disableRedirects=true

Ocena: 0
Wyświetleń: 2203 Dodał(a): zibi2
Komentarze