efektum
Praca dla niepełnosprawnych - jakie projekty? 2022-08-18
Śląskie
Jednym z głównych funduszy UE jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W ramach niego kraje członkowskie UE otrzymują wsparcie finansowe na rozwój społeczno-gospodarczy. Właśnie m.in. z EFS przeznaczono 170 mln zł na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Program ma na celu na aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. Kto może skorzystać z projektu i co może zyskać?

Co to jest aktywizacja osób niepełnosprawnych?

W ramach aktywizacji osób z niepełnosprawnościami Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs. Chodziło o zwiększenie miejsc pracy, w których mogą być zatrudniani niepełnosprawni oraz o podwyższenie jakości ich pracy. O środki finansowe aplikować mogły organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się osobami z niepełnosprawnościami oraz agencje pracy pośredniczące w zatrudnianiu tych osób.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zawarto 54 umowy o dofinansowanie projektów zakładających wsparcie osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. W ramach tego planuje się zatrudnić czy też wesprzeć w rozwoju kariery zawodowej około 10 tys. osób.

Projekt zakłada indywidualne podejście do każdej osoby. Dla Ministerstwa bardzo ważne jest to, aby poprawić sytuację niepełnosprawnych na rynku pracy, ponieważ nie jest dopuszczalna niczym nieuzasadniona dyskryminacja, nierówne traktowanie i wykluczenie społeczne tych osób.

Celem projektu jest więc doprowadzenie do tego, aby osoby niepracujące podjęły pracę i utrzymały zatrudnienie. Eksperci będą też planowali rozwój kariery zawodowej niepełnosprawnych, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji służących poprawie ich pozycji na rynku pracy. Osoby niepełnosprawne mają prawo do awansu zawodowego czy też zmiany pracy - wykwalifikowane podmioty mają im w tym pomóc.

Kto może skorzystać z projektu?

Do programu mogą zostać zakwalifikowane jedynie osoby powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami (już pracujące lub niepracujące) lub bierne zawodowo z powodu choroby. Aktualnie prowadzone są rekrutacje. Osoby ubiegające się o udział w projekcie będą zobowiązane do złożenia oświadczeń i zaświadczeń, np. z Powiatowego Urzędu Pracy, z ZUS-u o braku odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, będą musiały też posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dokumenty poświadczające stan zdrowia wydane przez lekarza czy też dokumenty potwierdzające okres zwolnienia lekarskiego/zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres choroby.

Status osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Status osób niepełnosprawnych na rynku pracy określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j). Ustawa odnosi się do osób o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Ponadto ustawa wyróżnia stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki od których uzależnione są poszczególne uprawnienia. Bardzo istotna jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych, co oznacza różne działania, nie tylko lecznicze, psychologiczne ale i szkoleniowe, edukacyjne i społeczne. Wszystkie mają prowadzić do możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, do poprawy ich jakości życia i integracji społecznej. Wyróżnia się rehabilitację społeczną i zawodową.

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. W ramach tej rehabilitacji organizuje się: warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne. Możliwe jest też korzystanie np. ze: szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, studiów podyplomowych, bonu na zasiedlenie, szkoleniowego czy stażowego. Udzielana jest też jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Jakie wsparcie jest oferowane w projektach?

Jak podaje Ministerstwo oferowane projekty zakładają m.in. wsparcie takie jak:

  • identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej (opracowanie indywidualnego planu działania),

  • ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej,

  • uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji, lub kwalifikacji (kursy, szkolenia),

  • zdobywanie doświadczenia zawodowego (staże u pracodawcy),

  • w zależności od potrzeb, wsparcie doradcy zawodowego, psychologa lub pośrednika pracy,

  • wsparcie trenera pracy,

  • inne formy aktywizacji zawodowej.

Gdzie realizowane są projekty?

Poszczególne projekty w ramach danego podmiotu są organizowane na terenie takich województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie.

Dla przykładu, w Małopolsce są organizowane np. takie projekty:

Tytuł projektu: Motywacja - energia - praca! Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa małopolskiego, Fundacja Sustinae.

Tytuł projektu: Agencja Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych w powiatach: olkuskim, miechowskim i proszowickim, Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "KLUCZ".

Tytuł projektu: Buduj swoją ścieżkę kariery z POWER-em!, QS Zurich Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Bez barier na rynku pracy, Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne.

Tytuł projektu: Nowa droga zawodowa, HUMANEO.

Tytuł projektu: ONi w PRACY, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Tytuł projektu: Work-For-All (W4A), Fundacja Aktywizacja.

Niepełnosprawni z danych województw mogą się zgłosić do konkretnej organizacji, na której stronie internetowej są szczegółowe dane i wymogi.

Każdy projekt jest indywidualny i oferuje różne wsparcie. Rekrutacje jeszcze trwają.

Zobacz również:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j)

Ocena: 0
Wyświetleń: 282 Dodał(a): zibi2