efektum
Chcę zatrudnić uchodźcę z Ukrainy. Czy możliwe jest uzyskanie refundacji składek? 2022-04-25
Śląskie
Poszukujemy pracowników do naszej firmy. Wiemy, że do urzędu pracy zgłosiło się wielu uchodźców z Ukrainy. Czy możliwe jest ich zatrudnienie i uzyskanie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne?Aby wspierać zatrudnianie niektórych grup społecznych, przepisy przewidują niekiedy zwolnienie płatnika ze składek, ich zmniejszenia albo refundację. Do takich wspieranych grup należą np. niepełnosprawni, nianie, a także bezrobotni. W tym ostatnim przypadku art. 47 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: ustawa o promocji zatrudnienia) przewiduje jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego. Refundacja odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę i nie może przekroczyć 300 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia. Może być ona udzielona, pod warunkiem że:REKLAMA
 • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
 • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.
Bez limitu wiekuJak widać, kluczowe w tej sprawie jest ustalenie, czy uchodźca z Ukrainy może mieć status bezrobotnego. Kwestię tę reguluje ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa). Zgodnie z art. 22 ust. 6 specustawy obywatel Ukrainy może zarejestrować się jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 albo 22 ustawy o promocji zatrudnienia. Zgodnie zaś z art. 22 ust. 1 specustawy obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:
ZUS ma być wyrozumiały dla osób dotkniętych wojną

zobacz również

1) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy lub2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej‒ jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.Co ciekawe, art. 22 ust. 6 specustawy znosi wobec tych osób limit wieku (60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn), który uniemożliwia nabycie statusu bezrobotnego w przypadku obywateli Polski.Tylko umowa o pracęAby skorzystać z refundacji, warunki musi spełniać też sam pracodawca. Ustawodawca w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia definiuje pracodawcę jako jednostkę organizacyjną, chociażby nie miała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Pracodawcy nie mogą ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zleceniodawcy, ponieważ pod pojęciem zatrudnienia rozumie się wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.Kolejną ważną przesłanką warunkującą możliwość ubiegania się przez pracodawcę o refundację częściową składek jest zatrudnienie skierowanego bezrobotnego. Jak wyżej zaznaczono, możliwa jest tylko częściowa refundacja składek, co oznacza, że nie są refundowane w całości wszystkie środki wyłożone na obciążenia składkowe, a tylko te obciążenia, które obciążają pracodawcę. Dla pracodawcy ważne jest to, że chcąc skorzystać z takiej refundacji, nie może zatrudnić dowolnie wybranej osoby, a jedynie skierowaną do niego przez powiatowy urząd pracy. Skoro zaś osobą bezrobotną może być m.in. obywatel Ukrainy, to i taka osoba może zostać skierowana przez urząd pracy do pracodawcy.Możliwość uzyskania takiego wsparcia wiąże się nierozłącznie z koniecznością zawarcia przez pracodawcę umowy ze starostą o refundację składek jeszcze przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Pracodawca musi zatrudniać bezrobotnego przez minimum 12 miesięcy i nadal zatrudniać go po tym okresie.Odmowy nie można zaskarżyćSzczegółowa procedura związana z przyznawaniem refundacji jest zawarta w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Z par. 8 rozporządzenia wynika, że wnioski o jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego składa się do wybranego powiatowego urzędu pracy. We wniosku tym należy zawrzeć wiele szczegółowych danych, takich jak:
 • liczba bezrobotnych proponowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych albo robót publicznych oraz okres ich zatrudnienia;
 • miejsce i rodzaj prac, które mają być wykonywane przez skierowanych bezrobotnych, oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje;
 • wysokość proponowanego wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych oraz wnioskowana wysokość refundowanych kosztów poniesionych na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych.
Do wniosku dołącza się oświadczenie o niezaleganiu w dniu ich złożenia z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych. Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.Zwieńczeniem procedury jest zaś podpisanie umowy, która określa w szczególności:
 • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni;
 • rodzaj i miejsce wykonywanych prac oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych;
 • termin i wysokość należnej refundacji opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Pracy;
 • obowiązek informowania starosty o przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym;
 • obowiązek zwrotu wypłaconej kwoty jednorazowej refundacji w przypadku naruszenia warunków umowy, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od wypłaconej kwoty refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
Umowa zawiera także zobowiązanie do zwrotu otrzymanej refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty udzielonej pomocy od dnia wypłaty pierwszej kwoty udostępnionych środków. Pracodawca będzie musiał zwrócić refundacje w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty w przypadku złożenia niezgodnych z prawdą informacji, zaświadczeń lub oświadczeń w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Zgodnie z ust. 1 podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
Z kolei ust. 2 zawiera analogiczne zobowiązania dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.Pismo, a nie decyzjaJak widać, podstawą refundacji kosztów składkowych jest umowa cywilnoprawna. A to będzie miało wymierne skutki dla pracodawcy. Nie m
Ocena: 0
Wyświetleń: 420 Dodał(a): zibi2