efektum
Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych 2022-04-21
Śląskie, Siemianowice Śląskie

W imieniu realizatorów projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” serdecznie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby, które na co dzień wspierają osobę z niepełnosprawnością (np. rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego, rodzeństwo) do wzięcia udziału w testowaniu innowacyjnych form wsparcia.

Projekt ten realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Realizatorami projektu są:

 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej - Lider

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Partner

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Partner

 • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi - Partner
   

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych.
Wszystkie działania w projekcie zgodne są z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami.
Okres realizacji projektu: 1.10.2020 r. - 30.06.2023 r.

Projekt podzielony jest na 7 etapów, tak zwanych kamieni milowych:
 

 1. Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 2. Przygotowanie propozycji zmian w zakresie modyfikacji istniejących i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 3. Konsultacje społeczne zaproponowanych zmian.

 4. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów.

 5. Modyfikacja przetestowanych rozwiązań.

 6. Konsultacje społeczne wypracowanych rozwiązań.

 7. Opracowanie ostatecznego kształtu proponowanych zmian.

 

Obecnie realizowany jest 4 etap projektu w ramach, którego istnieje możliwość przetestowania innowacyjnych form wsparcia.

Proponowane formy wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością:
 

 

Proponowane formy wsparcia dla osoby na co dzień wspierającej osobę z niepełnosprawnością (np. rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego, rodzeństwa):
 

Szczegółowe opisy form wsparcia proponowanych w projekcie, w tym w polskim języku migowym (PJM) i tekście łatwym do czytania (ETR) znajdują się pod linkiem http://wlaczeniespoleczne.pl/idi-fgi-warsztaty
Osoby zainteresowane otrzymaniem którejkolwiek z wyżej wymienionych form wsparcia zachęcamy do wypełnienia Formularza wstępnego udziału w testowaniu innowacyjnych form wsparcia, który znajduje się pod linkiem https://forms.office.com/r/ip9T69K6pm

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie dedykowanej projektowi http://wlaczeniespoleczne.pl/

Udział w testowaniu form wsparcia jest całkowicie bezpłatny.

autor: Sabina Miland (Wydział Polityki Społecznej),Ewa Roch - Wyrzykowska (Biuro Prasowe, UM)
Ocena: 0
Wyświetleń: 320 Dodał(a): zibi2