efektum
Od kwietnia więcej pieniędzy za wypadek przy pracy 2022-04-06
Śląskie

Zmieniła się wysokość kwot jednorazowych odszkodowań za wypadek przy pracy lub choroby zawodowej. Odszkodowanie możesz otrzymać jeśli jesteś zgłoszony do ubezpieczeń społecznych.

Ubezpieczenie to podstawa

Jeśli forma umowy o pracę wiąże się z opłacaniem składek na ubezpieczenie wypadkowe, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wypłacić jednorazowe odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku lub choroby zawodowej.

- Od kwietnia do końca marca przyszłego roku będą obowiązywały nowe stawki z tytułu odszkodowania za wypadek przy pracy. Obecnie każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu to według nowych stawek 1133 złote. To o 100 złotych więcej niż dotychczas. Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku opolski ZUS przyznał 146 jednorazowych odszkodowań. Kwota przeznaczona na ich wypłatę przekroczyła 1 mln 123 tys. zł. Średnia wysokość odszkodowania wyniosła w regionie 7692,27 zł i była o niemal 545 zł wyższa od przeciętnej kwoty przyznanej za odszkodowanie w Polsce.

Pod koniec roku na Opolszczyźnie świadczenia te trafiły nie tylko do osób na „etacie”, ale również do 10 osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Na rachunki bankowe samozatrudnionych trafiło w sumie ponad 73 tys. złotych, a przeciętna wysokość odszkodowania sięgnęła 7334,30 zł.

W ostatnim kwartale 2021 r. w skali kraju ZUS przyznał odszkodowanie ponad 10,7 tysiącom osób, a wydatki na ten cel wyniosły prawie 77 mln zł (przeciętna wysokość wypłaconego odszkodowania w tym okresie to 7147,40 zł).

Stopień uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS, po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Jednorazowe odszkodowanie wypadkowe przysługuje też uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej w konsekwencji wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Odszkodowanie na wniosek

Warto pamiętać, że ZUS nie wypłaci pieniędzy z tytułu jednorazowego odszkodowania wypadkowego z urzędu. Osoba poszkodowana powinna złożyć o nie złożyć wniosek, dołączyć protokół powypadkowy lub kartę wypadku wraz z dokumentacją co do okoliczności i przyczyn wypadku sporządzoną przez pracodawcę. To dokumenty oraz wypełnione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) wnioskodawcy potwierdzające zakończenie leczenia i rehabilitacji poszkodowanego stanowi podstawę do przelewu pieniędzy na konto.

Przyznanie lub odmowa prawa do odszkodowania ma formę decyzji, a ZUS powinien ją wydać do 14. dni od uprawomocnienia się orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie. Od decyzji można się odwołać w ciągu miesiąca od dnia jej doręczenia. Natomiast jeśli prawo do jednorazowego odszkodowania zostało ustalone, to Zakład wypłaci przyznaną kwotę do 30 dni od wydania decyzji.

Dokumenty potrzebne do wypłacenia jednorazowego odszkodowania powinien w imieniu poszkodowanego złożyć pracodawca (płatnik składek). Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą to zrobić osobiście, pisemnie lub ustnie do protokołu w dowolnej placówce ZUS albo wysłać dokumenty drogą pocztową. Tym osobom kartę wypadku sporządzi ZUS. Wniosek o odszkodowanie rozpatruje jednostka ZUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która uległa wypadkowi.

Są wyjątki

Są sytuacje, gdy ZUS może odmówić wypłaty odszkodowania. Na przykład, gdy wnioskodawca umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszył przepisy o ochronie życia i zdrowia. Ponadto gdy udowodniono, że to była jedyna przyczyna wypadku. Również w sytuacji, gdy pracownik przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, ponieważ był nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych. Odmowa wypłaty świadczenia nie będzie dotyczyła członków rodziny ubezpieczonego, którzy w takich przypadkach zachowują prawo do świadczeń.

Kwoty

W okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby wynoszą:

  1. 1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
  2. 1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych
  3. 19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
  4. 19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty
  5. 101 926 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
  6. 50 963 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko
  7. 101 926 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci
  8. 101 926 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko
  9. 19 819 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom
  10. 50 963 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego

 

Ocena: 0
Wyświetleń: 761 Dodał(a): zibi2