efektum
Zrzeczenie się prawa do urlopu z tytułu niepełnosprawności z poprzednich lat 2022-03-18
Śląskie

Niepełnosprawni pracownicy szkoły często przedstawiają orzeczenie o niepełnosprawności z dużym opóźnieniem np. po kilku latach pracy. W ten sposób, w granicach 3-letniego okresu przedawnienia, nabywają prawo do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności za lata ubiegłe. Sprawdź, czy pracownik może zrzec się prawa do zaległego urlopu z tytułu niepełnosprawności. Dowiedz się, czy dyrektor szkoły może wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop z tytułu niepełnosprawności.

Dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności po przepracowaniu roku od dnia wydania orzeczenia

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności, czyli po przepracowaniu roku od dnia wydania orzeczenia o zaliczeniu do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności (posiedzenia zespołu orzekającego). Za datę bowiem zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy uznać datę wydania orzeczenia odpowiedniego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Pierwszy urlop dodatkowy pracownik nabywa zawsze w całości, a więc w wymiarze 10 dni. Dodatkowo z dniem 1 stycznia każdego roku pracownik nabył prawo do kolejnego urlopu dodatkowego.

Dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności z opóźnieniem – urlop przysługuje do 3 lat wstecz

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 Kodeksu pracy). Wymagalność urlopu określa się na dzień 30 września roku następnego po roku, w którym nastąpiło nabycia prawa do urlopu, ponieważ urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Przykładowo, wg stanu na dzień udzielenia odpowiedzi (marzec 2022 r.) przedawnieniu uległ urlop za 2017 rok. Bieg terminu przedawnienia roszczenia o urlop za 2018 r. rozpoczął się bowiem dopiero w dniu 30 września 2019 r. Urlopu za kolejne lata należy zatem udzielić.

Nie można zrzec się prawa do dodatkowego urlopu ani zastąpić go ekwiwalentem

Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu (art. 152§2 Kodeksu pracy). Natomiast obowiązek wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy powstaje dopiero w chwili rozwiązania umowy o pracę (art. 171 Kodeksu pracy).

Pracownikowi, któremu po przedłożeniu w szkole orzeczenia o niepełnosprawności, przysługuje zaległy urlop dodatkowy, należy udzielić tego urlopu w naturze. Niedopuszczalna jest wypłata ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w trakcie trwania stosunku pracy.Przeczytaj także artykuł „”Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych pracowników szkoły – jak go udzielać i rozliczaćKatarzyna Maladyn-Krupa
Ocena: 0
Wyświetleń: 146 Dodał(a): zibi2