efektum
Niepełnosprawni zyskają w rozliczeniu za 2021 rok, ale stracą na Polskim Ładzie 2022-02-17
Śląskie
Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz opiekunowie takich osób w rozliczeniu podatkowym za 2021 rok mogą odliczyć znacznie więcej wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej, np. koszty transportu medycznego oraz zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Warto skorzystać, bo w rozliczeniu za 2022 r. wiele osób nie będzie mogło skorzystać z rozszerzonego katalogu. Wszystko przez wyższą kwotę wolną od podatku.

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczeniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wszystko wskazuje jednak, że ten rok, to ostatni na którym niepełnosprawni mający niskie dochody, odliczą koszty leków, zabiegów, czy transportu medycznego. W 2023 roku wydatki w ramach ulgi będą mogły odliczyć tylko ci, których roczny dochód przekroczy kwotę 30 tys. zł, czyli średnio miesięcznie 2500 zł brutto.

Kto nie odliczy ulgi rehabilitacyjnej w 2023 roku
- Ulga ta jest odliczana od dochodu, a więc jej zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania i w konsekwencji podatku należnego, a tym samym może skutkować zwrotem wcześniej zapłaconego podatku. Jeżeli więc dochód danej osoby nie przekroczy 30 000 zł i nie zapłaci ona podatku, to nie otrzyma zwrotu z tytułu odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne – wyjaśnia Justyna Pasieczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. - Wynika to z tego, że dochód takiej osoby nie będzie obciążony podatkiem dochodowym, z którego można by dokonać zwrotu - dodaje.

- Ulgi w podatku dochodowym dotyczą wyłącznie podatników uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu. Mechanizm ustalania zobowiązania podatkowego przewiduje, że podatnik korzystający z ulgi rehabilitacyjnej odlicza ją od dochodu. Zatem wysokość przysługującej i możliwej do odliczenia przez podatnika ulgi podatkowej jest ściśle związana z uzyskanym przez niego w danym roku podatkowym dochodem. O ile zatem podatnik spełnia warunki do ulgi rehabilitacyjnej oraz uzyskał dochód podlegający opodatkowaniu, to będzie mógł go pomniejszyć - zastosować odliczenie - potwierdza Ministerstwo Finansów.

Papina-Ukleja Anna, PIT 2022 - przewodnik po zmianach >

Trzeba pamiętać, że zmiana ta dotyczyć będzie dopiero rozliczenia za 2022 r., czyli dopiero przy rozliczeniu PIT w 2023 r. – jak podkreśla przedstawicielka Izby Administracji Skarbowej.

Kto skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej w 2023 roku
Wydatki na cele rehabilitacyjne w ramach ulgi będą mogły odliczyć osoby, których roczny dochód przekroczy kwotę 30 tys. zł, czyli średnio miesięcznie 2500 zł brutto oraz wykażą w zeznaniu dochód podlegający opodatkowaniu, od którego będą mogły odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne.

- W konsekwencji zapłacą niższy podatek albo w ogóle. Przy dochodach poniżej tej kwoty, odliczenie ulgi nie ma wpływu na wysokość podatku dochodowego, który i tak wynosi 0 zł – wyjaśnia Justyna Pasieczyńska.

Natomiast już w tegorocznym PIT, rozliczając się za 2021 r. można skorzystać z szerszego katalogu odliczeń ulgi rehabilitacyjnej – jak podkreśla przedstawicielka Izby Skarbowej.

Sprawdź: Czy wydatki na porady psychologa można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? >

Za 2021 r., czyli składając PIT w tym roku, rozliczamy się na starych zasadach, wyższa kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i nie dotyczy rozliczenia PIT za rok ubiegły.

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna
Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać osoba niepełnosprawna, posiadająca: orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; decyzję o rencie z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub socjalną; orzeczenie o niepełnosprawności - dotyczy młodzieży do 16 roku życia - lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r.

Z ulgi rehabilitacyjnej może też skorzystać podatnik, który ma na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością, takie jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie. Dochody osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu nie mogą przekroczyć 12-krotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie o rencie socjalnej,, w wysokości obowiązującej w grudniu roku 2021 tj. 15 010,56 zł.

- Do dochodów nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a, dodatku energetycznego o którym mowa w art. 5c ustawy Prawo energetyczne, dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku osłonowym, oraz przyznanych na podstawie odrębnych przepisów zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – informuje nas Ministerstwo Finansów.

Odliczenie za pobyty lecznicze i zabiegi
Dotychczas odliczane były to tylko zabiegi rehabilitacyjne - i stanowiły najbardziej liczną kategorię odliczeń. W rozliczeniu za 2021 rok odliczyć można odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne. Wydatki nie są limitowane kwotowo.

Trzeba tylko pamiętać, że wydatki na cele rehabilitacyjne musimy ponieść ze środków własnych. Ich sfinansowanie przez osoby trzecie sprawi utratę prawa do odliczenia ulgi. Wydatki limitowane, które w całości sfinansował np. zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowy fundusz aktywności, PFRON, NFZ, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub w całości zwrócono je podatnikowi w jakiejkolwiek formie nie podlegają odliczeniu.​

Przewóz odpłatną karetką
Od tego roku można odliczyć odpłatny przewóz i te wydatki nie są limitowane kwotowo:

osoby z niepełnosprawnością karetką transportu sanitarnego,
osoby z niepełnosprawnością, zaliczonej do I lub II grupy niepełnosprawności, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. - również innymi środkami transportu, niż karetką transportu sanitarnego.
Odliczenia wydatków za leki
Można odliczyć wydatki na leki o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne- w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki.

Dla przykładu: Jeśli w lutym wydamy na leki 400 zł, musimy odjąć od tej kwoty 100 zł – i odliczyć pozostałą kwotę, czyli 300 zł. Mechanizm polega na równaniu: kwota faktycznie wydana – 100 zł = faktyczna kwota odliczenia. Konieczna jest faktura, a nie tylko paragon za leki.

Dotąd wątpliwości interpretacyjne budził art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej chwili doprecyzowano, że chodzi o leki w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne. Zatem muszą to być medykamenty wydawane na receptę wypisaną przez lekarza specjalistę, które są przyjmowane przez pacjenta na stałe lub okresowo.

Odliczenia za pieluchomajtki i pieluchy
Od tego roku można odliczyć także wydatki na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

Wyroby medyczne
Uldze rehabilitacyjnej podlega też zakup, naprawa lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych. Wydatki nie są limitowane kwotowo.

Indywidualny sprzęt rehabilitacyjny
Odliczeniu w uldze podlega zakup, naprawa lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wyrobów medycznych, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego (np. wypożyczenie koncentratora tlenu). Wydatki nie są limitowane kwotowo.

Turnus rehabilitacyjny
Odliczyć można także pobyt osoby udzielającej wsparcia os
Ocena: 0
Wyświetleń: 393 Dodał(a): zibi2