efektum
Jak rozróżnić systemy: pozarentowy i rentowy czyli niezdolność do pracy i niepełnosprawność. 2022-01-21
Śląskie
Niepełnosprawność i niezdolność do pracy. Pojęcia często mylone, a znaczą zupełnie co innego. Inne są też uprawnienia i przywileje z tytułu posiadania orzeczeń.
Niezdolność do pracy i niepełnosprawność nie są tożsame. Te dwa pojęcia często są mylone, co rodzi nieporozumienia przy gromadzeniu dokumentacji i starania się o przywileje i uprawnienia. Rozróżnienie systemów: pozarentowego i rentowego pozwoli na wybór właściwych instytucji, do których zadań należy kwalifikowanie i orzekanie w powyższych tematach.

W ZUS-e stwierdzimy niezdolność do pracy

- Warto poznać różnicę, jaka jest między orzeczeniem o niezdolności do pracy a orzeczeniem o niepełnosprawności i jej stopniu. Niepełnosprawność związana jest z naruszeniem sprawności organizmu, ale także z utrudnieniem, ograniczeniem bądź brakiem możliwości wypełniania ról społecznych. Można ją podzielić na trzy stopnie: znaczną, umiarkowaną i lekką. O tym jaki stopień przyznać decydują powiatowe (miejskie) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Posiadanie stopnia niepełnosprawności wiąże się z przywilejami w postaci m.in. ulgi podatkowej, możliwości zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, karty parkingowej czy świadczeń z pomocy społecznej - twierdzi Agata Muchowska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS woj. lubuskiego.

Zgodnie z definicją, widniejącą na stronie www.zus.pl niezdolną do pracy jest osoba, która:

  • całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i
    nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.
  • całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
  • częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat.

- Orzeczenie o niezdolności do pracy otwiera szereg możliwości. Można wówczas ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, można wystąpić o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, rentę socjalną lub rentę szkoleniową. Posiadając takie orzeczenie można wystąpić również o dodatek pielęgnacyjny. Aby otrzymać rentę należy: posiadać orzeczenie o niezdolności do pracy (przy czym stan ten musi powstać w okresie zatrudnienia lub w niektórych okresach nieskładkowych np. w czasie pobierania zasiłków chorobowych) a także mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Musimy pamiętać, że orzeczenie o niezdolności do pracy jest równoznaczne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Natomiast nigdy nie jest na odwrót - zaznacza Agata Muchowska

Orzeczenie o niepełnosprawności uzyskamy w MOPS - ie

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności wydaje Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

- My jako Zespół wydajemy stopnie niepełnosprawności. W przypadku osób po 16 roku życia są trzy stopnie: lekki, umiarkowany i znaczny. Jeżeli chodzi o dzieci, to kwalifikuje się rozpatrując, czy są osobami niepełnosprawnymi, czy nie. Generalnie jest to system pozarentowy - tłumaczy Elżbieta Niekrasz-Lisiewicz, przewodnicząca MZON w Zielonej Górze.

Na stronie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności widnieje informacja o stopniach niepełnosprawności:

Znaczny stopień niepełnosprawności
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Lekki stopień niepełnosprawności
Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaka wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Szczegółowe informacje na temat ulg, uprawnień, procedury składania wniosków zamieszczone są na stronach obu instytucji.

Ocena: 0
Wyświetleń: 227 Dodał(a): zibi2