efektum
Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą starać się o wsparcie 2021-08-19
Śląskie
Jeśli w rodzinie jest osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, może ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z racji swojej choroby czy ułomności. Taką możliwość mają też opiekunowie niepełnosprawnych osób. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Różne przepisy pozwalają starać się o taką formę wsparcia finansowego i niekiedy można je łączyć.

W największym skrócie chodzi o świadczenia:

opiekuńcze przyznawane na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 111),
uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przyznawane na mocy ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1936),
gminne na rzecz rodziny.
- Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać zasiłek opiekuńczy dla opiekunów osób niepełnosprawnych i gdzie się je składa – pyta czytelnik.

Na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 111) osoby, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny, w szczególności dzieckiem, mogą ubiegać się pieniężne wsparcie.

Ustawa określa katalog świadczeń rodzinnych, do których zalicza te opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne. Najczęściej opiekunowie będą starali się o świadczenie pielęgnacyjne z art. 17 tej ustawy.

Dla kogo takie wsparcie?
O takie świadczenie może wystąpić matka lub ojciec, osoba będąca faktycznym opiekunem dziecka, osoba stanowiąca rodzinę zastępczą, inne osoby, które zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (dalej: krio) mają obowiązek alimentacyjny, ale nie mogą to być takie z wysoką niepełnosprawnością.

Warunek – taki rodzic lub opiekun nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej po to, aby opiekować się osobą, która ma orzeczenie o niepełnosprawności. Chodzi tu o znaczny jej stopień lub taki ze wskazaniami do:

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również osobom innym niż spokrewnione w stopniu pierwszym z osobą wymagającą opieki, na których zgodnie z krio ciąży obowiązek alimentacyjny. Wyłącza to jednak z takiej pieczy osoby ze znacznym stopniem ułomności.

Gdy dotyczy to innych, świadczenie pielęgnacyjne należy się, gdy łącznie zajdą takie warunki:

rodzice osoby, która wymaga opieki, nie żyją, sąd pozbawił ich praw rodzicielskich, są małoletni lub mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są to osoby małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
nie ma rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub mają orzeczenie o znacznej niepełnosprawności.
Zgodnie z 17 b ustawy o świadczeniach rodzinnych jeżeli o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, przysługują ono odpowiednio:

rolnikom, gdy przestaną prowadzić gospodarstwo rolne,
małżonkom rolników lub domownikom, gdy przestaną prowadzić gospodarstwo rolne albo pracować w tym gospodarstwie.
To, że zainteresowany przestał prowadzić gospodarstwo lub już w nim nie pracuje, potwierdza jego oświadczenie. Składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dlatego musi ono zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Świadczenie pielęgnacyjne otrzyma także osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako poszukująca zatrudnienia lub bezrobotna. To, że ma taki status, nie wpływa na uprawnienie do wsparcia.

Czytaj również: Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych na wykonanie wyroku TK jeszcze poczekają>>
 

Nad kim opieka?
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli ułomność członka rodziny powstała:

nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, ale nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
Jednak sądy dopuszczają także pobieranie tych świadczeń, gdy niepełnosprawność powstała w późniejszym wieku osoby wymagającej opieki. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. (K 38/13) nie można różnicować sytuacji opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych ze względu na czas powstania choroby podopiecznego. Jest to wbrew zasadzie równości wobec prawa i ten przepis TK uznał za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się bezterminowo. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy orzeczenie o niepełnosprawności lub o jej stopniu wydano na czas określony. W takiej sytuacji prawo do tego świadczenia ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Podczas pandemii koronawirusa przedłużono ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo o jej stopniu, które opiewały na czas określony. Na podstawie tarczy 1.0 jeśli ważność takiego orzeczenia upłynęła po 8 marca 2020 r., trwa ona do 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o jej stopniu.

Jaka kwota?
Od 1 stycznia 2021 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1971 zł. Tak stanowi obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 4 listopada 2020 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 1031). W 2021 r. liczyło ono 1830 zł.

Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego waloryzuje się corocznie od 1 stycznia. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Jest nim procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207), które obowiązuje 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się waloryzację, w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 1 stycznia poprzedniego roku.

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie zależy od kryterium dochodowego rodziny.

Co do zasady świadczenie pielęgnacyjne wypłaca się w formie pieniężnej. Gdyby jednak do ośrodka pomocy społecznej dotarła informacja, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacane jej pieniądze lub wydają je wbrew przeznaczeniu, to art. 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych dopuszcza inne rozwiązanie. Właściwy organ przekazuje wtedy osobie należne świadczenie w całości lub w części w formie rzeczowej lub opłaca usługi dla niej.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/kadry/swiadczenia-dla-opiekunow-osob-niepelnosprawnych-kto-i-jak-moze,509498.ht...

Ocena: 0
Wyświetleń: 208 Dodał(a): zibi2
Komentarze