efektum
Jakie świadczenia dla niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2021 r.? 2021-06-16
Mazowieckie
Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

Jakie świadczenia dla niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2021 r.?

Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mogą ubiegać się o świadczenia przyznawane przez organy emerytalno-rentowe takie jak np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gminy czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prezentujemy najważniejsze z form wsparcia.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Jednym ze świadczeń, które mogą otrzymywać osoby niepełnosprawne jest renta z tytułu niezdolności do pracy. Renta taka przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest niezdolny do pracy;
 • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;
 • niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym lub nieskładkowym albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów;
 • nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

Renta z tytułu niezdolności do pracy może być stała lub okresowa.

Kwota najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy w 2021 r. (po marcowej waloryzacji) to 1250,88 zł.

Zobacz również:

Renta socjalna

Osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

 • przed ukończeniem 18. roku życia;
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
 • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej

- przysługuje renta socjalna.

Jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała, to przysługuje renta socjalna trwała, zaś w przypadku okresowej niezdolności do pracy – renta socjalna okresowa.

Od 1 marca 2021 r. wynosi 1250,88zł.

500 plus dla osób niepełnosprawnych

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tzw. 500 plus ma na celu dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona:

 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
 • orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej, która nie posiada prawa do emerytury ani renty, innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych albo suma tych świadczeń brutto nie przekracza kwoty 1772,08 zł. Wysokość tych świadczeń wpływa również na wysokość kwoty, jaką otrzymuje osoba niepełnosprawna. Maksymalnie można otrzymywać 500 zł miesięcznie.

Zobacz również:

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie rodzinne, które jest przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Wsparcie przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2021 r. to 215,84 zł.

Ważne! Osoby, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny nie są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny

Jest to świadczenie inne niż zasiłek pielęgnacyjny, O dodatek mogą ubiegać się osoby posiadające prawo do emerytury lub renty i są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. ZUS z urzędu przyznaje prawo do dodatku pielęgnacyjnego osobom, które ukończyły 75 lat.

Świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Warto pamiętać, iż świadczenia pieniężne przysługują również opiekunom osób niepełnosprawnych. Można tu wymienić: specjalny zasiłek opiekuńczyświadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna. W przypadku zbiegu prawa do tych świadczeń przysługuje jedno z nich wybrane przez osobę uprawnioną.

Zobacz również:

Wsparcie z PFRON

Osobom niepełnosprawnym przysługuje wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc może polegać m.in. na dofinansowaniu uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych czy dofinansowaniu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Źródło:INFOR
Ocena: 0
Wyświetleń: 370 Dodał(a): zibi2
Komentarze