efektum
500 plus dla seniora – jakie warunki trzeba spełnić? 2021-05-31
Mazowieckie

W 2021 roku osoby starsze, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji lub pobierają zasiłek pielęgnacyjny, będą mogły również starać się o dodatek finansowy – tzw. 500 plus dla seniora. Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać świadczenie?

W obecnym roku seniorzy ponownie będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, popularnie nazywanego 500 plus dla seniora. Jest to rządowy program świadczeń rodzinnych działający od października 2019 roku, na mocy którego wsparcie finansowe w wysokości 500 zł miesięcznie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jak również osoby starsze wymagające opieki.

Poza osobami niepełnosprawnymi, o świadczenie uzupełniające mogą starać się osoby starsze, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Świadczenie uzupełniające przysługuje zatem osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona:

- orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub

- orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub

- orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub

- orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Co ważne, o świadczenie mogą starać się także osoby, które nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ale ukończyły 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Dodatkowo osoba ubiegająca się o wsparcie musi: posiadać miejsce zamieszkania w Polsce, mieć polskie obywatelstwo, albo mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, albo mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jest obywatelem państwa spoza UE lub EFTA).

Z kolei świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie tymczasowo aresztowanej albo odbywającej karę pozbawienia wolności. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może jej przysługiwać.

500 plus dla seniora – kryterium dochodowe

W marcu 2021 roku zmienił się próg dochodowy, który stanowi kryterium do przyznania świadczenia. Kwota górnego progu dochodowego wzrosła z 1700 zł do 1772,08 zł brutto, zaś kwota maksymalnego dochodu – uprawniającego do otrzymania pełnej kwoty wsparcia – wzrosła analogicznie z 1200 zł do 1272,08 zł brutto.

Obecnie o wsparcie mogą wnioskować uprawnione osoby, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń nie przekracza 1772,08 zł brutto. Chodzi o świadczenia publiczne, takie jak m.in. emerytury i renty, oraz inne świadczenia finansowane ze środków publicznych. Co istotne, przy ustalaniu kwoty 1772,08 zł nie jest brana pod uwagę przyznana renta rodzinna oraz zasiłek pielęgnacyjny.

Zatem na jaką kwotę wsparcia może liczyć emeryt, który wymaga opieki? To zależy, jaki jest jego dochód uzyskiwany ze świadczeń publicznych. Jeżeli przyznana seniorowi kwota finansowych świadczeń publicznych nie przekracza maksymalnego dochodu, czyli 1227,08 zł brutto – wtedy otrzyma on pełną kwotę 500 zł. Natomiast w sytuacji, kiedy dochody przewyższają tę kwotę, stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli przykładowo osoba zarabia o 100 zł więcej niż maksymalny dochód (1327,08 zł), to otrzyma o 100 zł niższy dodatek (400 zł). Seniorzy, których suma świadczeń przekracza 1 772,08 zł brutto, nie mogą skorzystać z dodatku finansowego.

Brak orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji

Seniorzy, którzy nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny, również mają szansę na otrzymanie świadczenia. W takiej sytuacji konieczne jest jednak dołączenie do wniosku dokumentacji medycznej potwierdzającej stan zdrowia oraz wszelkich innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Może to być np. karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej, czy zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku).

Jeżeli osoba starsza posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, to również powinna je dodać do wniosku. Po złożeniu wniosku wraz z dokumentacją medyczną senior chcący otrzymać świadczenie zostanie skierowany na badanie do lekarza orzecznika ZUS. Takie badanie może się odbyć zarówno w placówce ZUS, jak i w domu osoby starszej ubiegającej się o świadczenie, jeśli stan jej zdrowia nie pozwala na przemieszczanie się.

Zasiłek pielęgnacyjny dla seniora 2021

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki ze strony innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Poza osobami niepełnosprawnymi, do zasiłku pielęgnacyjnego mają również prawo osoby, które ukończyły 75 lat. Warto pamiętać, że osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Natomiast dla osób powyżej 75. roku życia kwota wynosi 229,91 zł.

Informacje dodatkowe

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z nowych przepisów skorzysta ponad 800 tys. osób. Na wsparcie dla osób, które posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, przeznaczone zostanie ok. 4,5 mld złotych rocznie. Co ważne, świadczenie zwolnione będzie z opodatkowania, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. Oprócz tego świadczenie nie będzie wliczać się też do dochodów np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie będzie też zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne.

Ocena: 0
Wyświetleń: 372 Dodał(a): zibi2
Komentarze