efektum
500 plus dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. - jakie zmiany? 2021-01-22
Mazowieckie
500 plus dla osób niepełnosprawnych z wyższym progiem dochodowym od 1 marca 2021 r. zakłada nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. O ile wrośnie próg wysokości otrzymywanych świadczeń, uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji? Kto obecnie może otrzymać takie wsparcie?

500 plus dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. - planowane zmiany

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Poza uregulowaniem kwestii waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2021 r. nowelizacja zawiera też zmianę dotyczącą świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Próg wysokości otrzymywanych świadczeń zostanie podwyższony do kwoty 1750 zł. Obecnie wynosi on 1700 zł.

Przedmiotowe przepisy mają wejść w życie 1 marca 2021 r.

Kto dostanie 500 plus dla osób niepełnosprawnych?

500 plus dla osób niepełnosprawnych to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona odpowiednim orzeczeniem. Ustawa wymienia tu:

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby uprawnione, mogą otrzymać świadczenie, jeżeli:

- nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo

- suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1700 zł miesięcznie.

Do kwoty tej nie wlicza się renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Katalog świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych uwzględnianych przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych?

Do otrzymania świadczenia uzupełniającego niezbędne jest złożenie wniosku. Pismo osoba uprawniona składa do odpowiednio do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe albo rentę socjalną, a w przypadku pozostałych osób uprawnionych – do ZUS-u.

Druk można pobrać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Wniosek można również złożyć online za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

Pamiętajmy o dołączeniu odpowiedniego orzeczenia, chyba że ZUS ma już je w swojej dokumentacji.

Ile wynosi świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych?

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Łączna kwota świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może jednak przekroczyć 1700 zł.

W praktyce zatem, jeżeli łączna kwota świadczeń finansowanych ze środków publicznych (np. emerytura, renta) przekracza kwotę 1200 zł, ale nie przekracza 1700 zł, to świadczenie będzie odpowiednio zmniejszone.

Obowiązuje tu bowiem tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Ocena: 0
Wyświetleń: 230 Dodał(a): zibi2
Komentarze