efektum
Pomoc dla osób niepełnosprawnych 2020. Na jakie świadczenia mogą liczyć osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie? Które z nich wzrosną w 2021 2020-12-30
Mazowieckie
Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mogą się starać o dodatkową pomoc. Mają prawo ubiegać się m.in. o zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną, dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych. Jak się ubiegać o należne pieniądze? Na jakie kwoty można liczyć? Które z tych świadczeń wzrosną od 2021 roku i o ile?

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów: Renta socjalna

Świadczenie to przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

 • przed ukończeniem 18. roku życia;
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (przed ukończeniem 25. roku życia);
 • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta ta może być stała lub okresowa. Całkowitą niezdolność do pracy orzeka lekarz orzecznik ZUS.
Renta socjalna nie przysługuje m.in. osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej.

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej i renty rodzinnej kwota tej pierwszej ulega obniżeniu, by łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Renta socjalna wynosi obecnie 1 200 zł brutto.

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów: Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się.

Przyznanie prawa do zasiłku uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi obecnie:

 • 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie;
 • 764 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

(gdy je przekroczymy obowiązuje zasada złotówka za złotówkę)

Wysokość zasiłku rodzinnego w 2020 roku wynosi miesięcznie:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów: Dodatek do świadczenia rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek ten przysługuje:

 • matce lub ojcu;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • osobie uczącej się

na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku: do ukończenia 16. roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności) lub powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Miesięcznie można dostać:

 • 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów: Zasiłek pielęgnacyjny

Przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek ten przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności);
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

w wysokości 215,84 miesięcznie.

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów: Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy - 620 zł miesięcznie - przysługuje osobom, które mają obowiązek alimentacyjny lub małżonkom jeżeli:

 • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zobacz też: E-wizyta w ZUS: Umów się elektronicznie i skorzystaj z porady eksperta bez wychodzenia z domu. Tu zarezerwujesz e-wizytę w ZUS

Zasiłek ten przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów: Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jest co roku waloryzowane. Od stycznia 2021 znów wzrośnie

Świadczenie to przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
 • innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).
(Od 1 stycznia 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1 583 zł)
Od 1 stycznia 2020 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1 830 zł miesięcznie.
Od 1 stycznia 2021 świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosiło 1971 zł miesięcznie
Świadczenie jest co roku waloryzowane.

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów: Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym, jeśli:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że wniosek lekarza o skierowanie na turnus zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności jego pobytu.
Wniosek o dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym składa się w miejscowym PCPR lub MOPR.

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów: Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych

W ramach NFZ uzyskać można zaopatrzenie w:

 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • sprzęt ortopedyczny,
 • środki pomocnicze.

Musimy uzyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego lekarza i potwierdzi

Ocena: 0
Wyświetleń: 331 Dodał(a): zibi2
Komentarze