efektum
Opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ile pieniędzy z zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego? 2020-05-21
Mazowieckie
Wśród dorosłych osób z niepełnosprawnościami są także takie, które wymagają całodobowego wsparcia i opieki. Często ktoś z ich bliskich musi zrezygnować z pracy. Jakie wsparcie przysługuje opiekunom?

Oto inne najważniejsze świadczenia, na jakie mogą liczyć opiekunowie, którzy zrezygnowali z pracy zawodowej, by podjąć się codziennej pielęgnacji osób niesamodzielnych.

1. Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna osoby dorosłej

Przysługuje on tylko tym osobom, które 1 lipca 2013 r. na wskutek nowelizacji ustawy utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Obecnie nowe zasiłki nie są już przyznawane.

Przysługuje osobom, które rezygnują z zatrudnienia bądź go nie podejmują, by opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od listopada 2018 r. to 620 zł netto. Prawo do niego ustalane jest na tzw. okres zasiłkowy, obecny rozpoczął się 1 listopada 2019 r., a skończy 31 października bieżącego roku. Państwo opłaca też ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opiekuna.

Zasiłek mogą otrzymać osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny: rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo oraz współmałżonkowie osoby wymagającej opieki.

Osoba wymagająca opieki musi mieć orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia i edukacji.

Zasiłek zarezerwowany jest dla najbardziej potrzebujących, dlatego obowiązuje kryterium dochodowe. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz jej podopiecznego w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 764 zł netto. Czasem zasiłek jest wypłacany mimo nieznacznego przekroczenia dochodu, dzieje się tak, gdy przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym, a kwota przekroczenia nie jest wyższa od kwoty zasiłku rodzinnego w okresie, na który jest ustalany.

Za dochód rodziny opiekuna uważa się dochody m.in. małżonków, dzieci będących na utrzymaniu do ukończenia przez nie 25. roku życia, o ile nie mają współmałżonków, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, mających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli przyznano w związku z tym świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki w przypadku osoby pełnoletniej uważa się dochody jej współmałżonka, osoby, z którą wychowuje wspólne dziecko, oraz dzieci będących na jej utrzymaniu (również o ile nie są zamężne lub nie są same rodzicami).

Prawa do zasiłku nie otrzyma opiekun, który ma na przykład prawo do emeryturyrenty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna. Opiekunem nie może być osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,25957935,opiekunowie-osob-niepelnosprawnych-ile-pieniedzy-z-zasilku.html?disableRedirects=true

Ocena: 0
Wyświetleń: 173 Dodał(a): zibi2
Komentarze