efektum
Fundusz Solidarnościowy, czyli zabrać niepełnosprawnym aby dać emerytom 2020-02-26
Mazowieckie

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych był odpowiedzią rządu na protest osób z niepełnosprawnościami, który miał miejsce w Sejmie w 2018 r. Idea powołania funduszu związana była z udzielaniem wsparcia wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami. Niestety ustawą z 20 grudnia 2019 r. zmieniono nazwę Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na Fundusz Solidarnościowy. Równocześnie zmienione zostało pierwotne przeznaczenie funduszu poprzez poszerzenie kręgu jego odbiorców o emerytów i rencistów, a uściślając - od tego momentu środki funduszu przeznaczane są na wypłaty 13-tych rent i emerytur.

Interpelacja nr 1467 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji zadań dla osób z niepełnosprawnościami ze środków Funduszu Solidarnościowego

Szanowny Panie Premierze,

ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 2192) dotyczyła utworzenia wyżej wymienionego funduszu mającego zapewnić wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych był odpowiedzią rządu na protest osób z niepełnosprawnościami, który miał miejsce w Sejmie w 2018 r.

Idea powołania funduszu związana była z udzielaniem wsparcia wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami.

Niestety ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2473) zmieniono nazwę Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na Fundusz Solidarnościowy. Równocześnie zmienione zostało pierwotne przeznaczenie funduszu poprzez poszerzenie kręgu jego odbiorców o emerytów i rencistów, a uściślając - od tego momentu środki funduszu przeznaczane są na wypłaty 13-tych rent i emerytur.

Ze środków funduszu miały być finansowane m.in. programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami. W wyniku tych niekorzystnych zmian dla początkowych beneficjentów funduszu, jestem pełna obaw co do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Dlatego jako osoba biorąca udział w proteście w 2018 roku, jako matka osoby z niepełnosprawnościami oraz jako poseł na Sejm RP proszę Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Jakie programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami powstały od momentu powołania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?
 2. Jakie nowe programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami będą realizowane w bieżącym roku ze środków Funduszu Solidarnościowego? Proszę o podanie pełnej nazwy programu wraz z terminem jego rozpoczęcia.

Poseł Iwona Hartwich

Warszawa, 16 stycznia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1467 w sprawie realizacji zadań dla osób z niepełnosprawnościami ze środków Funduszu Solidarnościowego

Szanowna Pani Marszałek,

wprowadzony do porządku prawnego, od dnia 1 stycznia 2019 r., nowy państwowy fundusz celowy, tj.: Fundusz Solidarnościowy ukierunkowany jest m.in. na wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Fundusz Solidarnościowy jest jednym z narzędzi realizujących politykę włączenia społecznego osób niepełnosprawnych.

Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności to główne cele realizowanych zadań i programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Już w pierwszym roku działania Funduszu realizowane były resortowe programy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskazane poniżej, mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych.

Uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych Ministerstwo będzie kontynuowało realizację programów dotyczących m. in.: usług opiekuńczych, usług opieki wytchnieniowej, usług asystenta czy tworzenia nowych ośrodków wsparcia pn. Centra opiekuńczo-mieszkalne, co wynika wprost z ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rocznego planu działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, zwanego „planem wsparcia” na 2020 r.

Jednym z priorytetów resortu rodziny pozostaną w dalszym ciągu zadania związane ze wsparciem osób niepełnosprawnych.

Ad 1.

W 2019 r. ze środków Funduszu Solidarnościowego realizowane były nw. resortowe programy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych.

 1. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019,
 2. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019,
 3. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”,
 4. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 -2020.

Ponadto w 2019 r. środki Funduszu Solidarnościowego przeznaczone zostały na:

 1. wsparcie udzielane w ramach Funduszu Dostępności, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 r. poz. 1696) oraz
 2. finansowe wsparcie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w postaci świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. oświadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. 2019 r. poz. 1622).

Ad 2.

W Planie wsparcia na 2020 rok założono realizację nw. programów resortowych i rządowych innych resortów:

 1. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  1. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020; projekt Programu obecnie w trakcie konsultacji. Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu to marzec 2020 r.;
  2. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, projekt Programu obecnie w trakcie konsultacji. Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu to marzec 2020;
  3. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” - Program w trakcie realizacji;
  4. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 - Program w trakcie realizacji.
 2. Ministerstwa Zdrowia:
  1. program pn. „Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na lata 2019-2020” - planowany termin rozpoczęcia realizacji Programu I/II kwartał 2020 r.;
  2. program/zadanie dot. zwiększenia dostępności do wideotłumaczy polskiego języka migowego w podmiotach systemu ochrony zdrowia. Zadanie to wpisuje się w założenia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, a jego beneficjentami będą osoby niesłyszące lub słabo słyszące doświadczające z tego powodu niepełnosprawności - planowany termin rozpoczęcia realizacji Programu nie wcześniej niż II kwartał 2020 r.;
  3. zadanie obejmujące transport dla osób korzystających z dziennych domów pomocy medycznej - Ministerstwo Zdrowia nie wskazało daty rozpoczęcia realizacji Programu.
 3. Ministerstwa Infrastruktury - programy/zadania dotyczące Polskich Kolei Państwowych, w tym usuwanie barier w obiektach dworcowych, które nie podlegają modernizacji w ramach Programu Inwestycji Dworcowych oraz zadanie, którego celem będzie zapewnienie pracowników z profesjonalnym podejściem do osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej - do dnia przygotowania odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Infrastruktury nie wskazało daty rozpoczęcia realizacji ww. programów/zadań.
 4. Ministerstwa Sportu - program, którego celem będzie wsparcie projektów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe w zakresie promocji sportu osób niepełnosprawnych - planowany termin rozpoczęcia realizacji programu II kwartał 2020 r.
 5. Ministerstwa Cyfryzacji: zadanie pn. „Niepełnosprawni programiści na rynku pracy”. Zadanie będzie polegało na dostarczeniu osobom z niepełnosprawnościami profesjonalnych szkoleń z zakresu programowania. Zakres szkoleń zostanie dopasowany do potrzeb rynkowych, aby po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji osoby te mogły podjąć zatrudnienie, w tym w formie pracy zdalnej - do dnia przygotowania odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Cyfryzacji nie wskazało daty rozpoczęcia realizacji zadania.

Ponadto w 2020 r. środki Funduszu Solidarnościowego przeznaczone zostaną także na:

 1. wsparcie udzielane w ramach Funduszu Dostępności, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 r. poz. 1696) oraz
 2. finansowe wsparcie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w postaci świadczenia uzupełniającego, o którym mo
Ocena: 0
Wyświetleń: 165 Dodał(a): zibi2
Komentarze