Zasiłek pielęgnacyjny 2019.

Zdjęcia:

Osoba: Zasiłek pielęgnacyjny 2019.
E-mail: zibi2@poczta.fm
Strona WWW: https://dziennikbaltycki.pl/swiadczenia-rodzinne-2019-zasilek-pielegnacyjny-2019-wzrosla-kwota-zasilku-pielegnacyjnego-od-111201
   
dodano: 2019.03.12
ważne do: 2025.11.23

Szczegóły ogłoszenia:

Świadczenia rodzinne 2019: Zasiłek pielęgnacyjny 2019. Wzrosła kwota zasiłku pielęgnacyjnego od 1.11.2018. Jaka kwota w marcu 2019? ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 2019. Kwota zasiłku wrosła od 1 listopada 2018 r. Po 12 latach niepełnosprawni otrzymali wyższy zasiłek pielęgnacyjny. O ile wzrósł zasiłek pielęgnacyjny? W I etapie - od 1.11.2018 r. - podwyżka wyniosła 31,42 zł. W drugim etapie - od. 1.11.2019 r. - kwota zasiłku pielęgnacyjnego wzrośnie o kolejne 31,42 zł. Sprawdź, ile wynosi kwota zasiłku pielęgnacyjnego w marcu 2019 r.
  Wzrost zasiłku pielęgnacyjnego. Ile dostają niepełnosprawni od 1.11.2018?

Zasiłek pielęgnacyjny od 1.11.2018 r. wynosi 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – jest to I etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

- Osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, nie muszą nic robić, aby otrzymać wyższe świadczenie - mówi Arkadiusz Kulewicz z Gdańskiego Centrum Świadczeń. - Podwyżka nastąpi automatycznie. Wcześniej wyślemy pocztą decyzję o wyższej kwocie zasiłku.

 

Ile wynosiła kwota zasiłku pielęgnacyjnego do 1 listopada 2108?

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosiła przed podwyżką 153,00 zł miesięcznie.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Co zrobić, żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Aby otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób po 16 roku życia) lub niepełnosprawności (dzieci i młodzież do 16 roku życia), należy złożyć odpowiedni wniosek w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Co należy zrobić - krok po kroku

1. Wypełnić wniosek (imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, adres zamieszkania, dane przedstawiciela ustawowego, cel uzyskania orzeczenia, uzasadnienie wniosku, informacje o tym , czy osoba ta ubiegała się poprzednio o ustalenie niepełnosprawności i czy pobiera świadczenia z ubezpieczenia społecznego, podpis osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego)

UWAGA! Są dwa typy wniosków!

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

2. Złożyć zaświadczenie lekarskie (wypełnione przez lekarza rejonowego lub lekarza specjalistę, który prowadzi leczenie) - zaświadczenie lekarskie ważne jest miesiąc

UWAGA! Są dwa typy druków zaświadczeń

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia)

Do wniosku należy załączyć kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej + kopię orzeczenia KIZ lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, bądź inne (oryginały przedstawia się lekarzowi podczas posiedzenia składu orzekającego).

3. Kompletną dokumentacje należy złożyć w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia z MZON należy stawić się na wezwanie (wnioskodawca bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego). O jego terminie jest powiadamiany najpóźniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. W szczególnych sytuacjach posiedzenie może się odbyć bez osobistego udziału wnioskodawcy (np. ze względu na jego zły stan zdrowia), jeśli przedłożona dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

5. Odebrać orzeczenie o niepełnosprawności (o stopniu niepełnosprawności) w termonie wyznaczonym podczas komisji lekarskiej.

6. Złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do organu pomocy społecznej (w zależności o miejsca zamieszkania są to: MOPS, GOPS, GOPR, Gdańskie Centrum Świadczeń itd).

Jak złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z niepełnosprawnością należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z następującymi dokumentami:

 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (matki/ojca/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego);
 • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na pobyt stały lub czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka, w przypadku składania wniosku na dziecko niepełnoletnie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń, inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z ukończeniem 75 roku życia wystarczą

 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Po złożeniu wniosku z dokumentacją, osoba ubiegająca się o zasiłek pielęgnacyjny (opiekun niepełnosprawnego, jeśli sprawa dotyczy osoby niepełnoletniej) otrzyma pocztą na wskazany adres DECYZJĘ.

Jeśli decyzja jest pozytywna, na wskazane konto co miesiąc spływać będzie kwota zasiłku pielęgnacyjnego.