Niepełnosprawni uczniowie z dofinansowaniem na zakup podręczników 2022-10-05
Śląskie
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie dopłat do podręczników dla niepełnosprawnych uczniów. Dokument zakłada m.in. 180 tys. jednorazowych wypłat w latach 2023-2025. Niepełnosprawni uczniowie mogą wnioskować o kwoty od 225 do 450 zł.
  • Od 225 do 445 zł - tyle będzie wynosiło wsparcie na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych uczniów szkół ponadpodstawowych.
  • Rząd zarezerwował na ten cel niepełna 70 mln zł na trzy lata.
  • O dofinansowanie na zakup podręczników mogą się ubiegać m.in. uczniowie słabowidzący, niesłyszący a także ci z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi.

Dofinansowanie będzie przysługiwało w ramach rządowego programu pomocy osobom niepełnosprawnym. Uczniowie niepełnosprawni mogą skorzystać z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych.

Dla kogo dofinansowanie?

Zgodnie z rozporządzeniem, w latach szkolnych od 2023/24 do 2025/26, dofinansowanie będzie udzielane uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

a także w przypadku wystąpienia sprzężenia wymienionych niepełnosprawności. Potrzebne jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w ustawie Prawo oświatowe.

Kwoty dofinansowań

Kwotę nie więcej niż 445 zł przewiduje się dla uczniów, którzy w latach programu uczęszczają do: do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych lub liceum sztuk plastycznych.

Czytaj także: Uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi są dyskryminowani?

W roku szkolnym 2023/24 kwota 445 zł będzie także dla uczniów klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas III–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.

O kwotę 390 zł będą mogli ubiegać się uczniowie branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

Z kolei kwota 225 zł dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych przysposabiającej do pracy.

Wnioski o dofinansowanie składa się u dyrektora szkoły. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy ustala odpowiednio wójt, burmistrz albo prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Ile osób skorzysta?

Szacuje się, że w latach 2023–2025 pomoc w ramach programu otrzyma ponad 180 tys. uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z tego w roku szkolnym 2023/2024 ma to być 57 597 uczniów, w roku szkolnym 2024/2025 - 61 643 uczniów i w roku szkolnym 2025/2026 - 63 780 uczniów.

Na realizację programu w latach 2023-2025 zaplanowano łącznie 69,7 mln zł, w tym 21,5 mln zł w 2023 r., 23,5 mln zł w 2024 r. i 24,7 mln zł w 2025 r., ze środków rezerwy celowej budżetu państwa

Ocena: 0
Wyświetleń: 1053 Dodał(a): zibi2