PFRON nie pomoże przy zakupie auta, ale da pieniądze na dostosowanie posiadanego 2022-01-17
Śląskie
Osoby niepełnosprawne nie mają co liczyć na pomoc PFRON przy zakupie samochodu. Mogą natomiast uzyskać pomoc na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego, stosownie do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności – twierdzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. I przypomina, że pomoc adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu.
Podziel się artykułem:
Do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z pytaniem w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania zakupu auta dla osoby niepełnosprawnej wystąpiła poseł Józefa Szczurek-Żelazko. Twierdzi, że do jej biura poselskiego zwracają się rodzice niepełnosprawnych dzieci, z prośbą o pomoc w wsparciu ich działań, w sprawie uruchomienia programu pomocy przy zakupie samochodu osobowego, w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych. - Osoby niepełnosprawne uczęszczają do szkoły, pracy, ale i także ze względu na swój stan zdrowia często wymagają stałych kontaktów z lekarzami, ośrodkami rehabilitacji. W związku z czym, życie wielu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów sprowadza się do dużej mobilności – napisała w interpelacji poselskiej (nr 28667).

Mobilność niepełnosprawnych
Jak przypomina poseł Szczurek-Żelazko, możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakupie samochodu osobowego przewidziana była w ramach „Programu samochodowego” realizowanego w 1996 r., programu „PEGAZ” realizowanego w latach 1999-2002 i program „Sprawny dojazd” realizowanego w latach 2007-2008.

Zdaniem interesariuszy, własny samochód stałby się niekwestionowaną pomocą w edukacji, utrzymaniu zatrudnienia, poprawie stanu zdrowia, nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz zwiększaniu samodzielności i niezależności życiowej. Rodzice osób niepełnosprawnych zaznaczają, iż często nie stać ich, aby samodzielnie kupić samochód – podkreśliła w interpelacji poselskiej. Dlatego chciała wiedzieć, czy ministerstwo planuje opracowanie i uruchomienie programu pomocy w zakupie samochodu w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Sprawdź   POLECAMY
Dofinansowanie nie na zakup auta, ale na zakup i montaż oprzyrządowania
- Możliwość uzyskania pomocy na zakup samochodu dla osoby niepełnosprawnej istniała w latach ubiegłych i finansowana była ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aktualnie Fundusz nie realizuje programu, który przewidywałby pomoc osobom indywidualnym w zakupie samochodu - napisał w odpowiedzi na poselską interpelację Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Podkreślił, że wsparcie mobilności osób niepełnosprawnych nie dotyczy wyłącznie pomocy w zakupie samochodu osobowego. I wyjaśnił: - Obecnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są inne projekty mające na celu poprawę mobilności osób niepełnosprawnych.

Z informacji MRiPS wynika, że w zakresie likwidacji bariery transportowej i w poruszaniu się ze środków Funduszu w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (Obszar A, Zadania: 1 i 4) przewidziano możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu, stosownie do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Pomoc adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu.

Ponadto, również w ramach programu ,,Aktywny samorząd”, osoba niepełnosprawna może liczyć na pomoc:

w uzyskaniu prawa jazdy (Obszar A, Zadania: 2 i 3), która adresowana jest do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego),
w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C, Zadanie 1),
w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (Obszar C, Zadanie 5),
w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C, Zadanie 2).
- Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, realizujący także inne zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – wyjaśnił wiceminister Wdówki.

 
Transport zbiorowy
Jak wyjaśnił wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej, PFRON finansuje również likwidację barier transportowych dla osób niepełnosprawnych korzystających z transportu zbiorowego świadczonego w ramach korzystania z różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej. Taki obszar wsparcia zapewnia „Program wyrównywania różnic między regionami III” (Obszar D). Program przewiduje, że placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, a także jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej oraz gminy, które dowożą osoby niepełnosprawne do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, mogą uzyskać wsparcie w zakupie samochodu typu „mikrobus” lub autobusu na potrzeby swoich podopiecznych.

Indywidualny transport door-to-door
Ponadto Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest włączony w realizację programu „Dostępność plus”. Aktualnie realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pn. „Usługi indywidualnego transportu „door-to-door” oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Jego celem jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu „door-to-door” oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W ramach projektu planowane jest zapewnienie usługi transportu indywidualnego „door-to-door” dla osób o ograniczonej mobilności na terenie co najmniej 150 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

- Ponadto informuję, że z inicjatywy rządowej utworzony został pakiet dodatkowych instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”. W ramach pakietu realizowane będą działania z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej. Obecnie trwają intensywne prace nad zasadami i procedurami koniecznymi do uruchomienia zadań, które będą realizowane w ramach tej inicjatywy – poinformował Paweł Wdówik. Według niego, środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na program samochodowy, a celem tego programu będzie zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym w specjalnie dostosowane środki transportu.

Szczegółowe informacje dostępne będą w I kwartale 2022 r.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/kadry/czy-niepelnosprawni-moga-dostac-z-pfron-dofinansowanie-na-zakup,512847.ht...
Ocena: 0
Wyświetleń: 1073 Dodał(a): zibi2